Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 stycznia 2004, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Uroczyste wręczenie medali „ Za zasługi dla obronności kraju”.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 listopada 2003 r (stan na dzień 9 stycznia 2004 r.).
 4. Informacja dotycząca organizacji opieki zdrowotnej w Słupsku przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie miasta Słupska na rok 2005 zadania inwestycyjnego pn.: „Pomorskie – Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Słupska” – Przebudowa ul. Poznańskiej – Etap II (Druk nr 20/4),
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu gospodarki finansowej środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Druk 20/8),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/170/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Druk nr 20/9), (Druk nr 20-9 autopoprawka)
  • w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 8 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 10, prowadzonym przez Gminę Miejską Słupsk (Druk nr 20/11),
  • w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne (Druk nr 20/10),
  • w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wniosek o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Druk nr (20/7),
  • w sprawie nadania nazwy mostowi oraz umieszczenia tablicy pamiątkowej (Druk nr 20/3),
  • w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Druk nr 20/6),
  • w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (Druk 20/2),
  • w sprawie przyjęcia Strategii Transportowej Słupska (Druk nr 20/5),
  • w sprawie przyjęcia Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2004 - 2009 (Druk nr 19/9) - treść Strategii na stronie www.slupsk.pl
 6. Uchwalenie budżetu miasta na 2004 rok
 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzonej kontroli w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Słupsku dotyczącej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania w drodze decyzji.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
UWAGI Zmiany w porządku obrad:
Punkt 3. uzupełniono o:
 1. zatwierdzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2003 rok,
 2. sprawozdanie z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok.
Punkt 5. uzupełniono o projekty uchwał:
 1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/535/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2002 r. o wyrażeniu woli nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 9 (Druk 20/12),
 2. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku oraz wyrażenia zgody na wartość jednego punktu (Druk Nr 20/13),
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Słupsku (20/14)
Wycofano z porządku obrad punkt: "Uchwalenie budżetu miasta na 2004 rok".
W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W PORZĄDKU OBRAD SESJA W DNIU 29 STYCZNIA 2004 R. NIE ODBĘDZIE SIĘ.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek