Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku - I część

29 października 2008, 10:00
sala Nr 211 Urzedu Miejskiego

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Wystąpienie Rektora Akademii Pomorskiej na temat współpracy Miasta z Uczelnią.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 27 sierpnia 2008 roku (stan na dzień 3 października 2008 r.).

 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok, złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Słupsku.

 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok, złożonych Prezydentowi Miasta Słupska.

 7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 29/2),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 29/3),

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 29/11),

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 29/12),

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 29/15),

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 29/18),

 • w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto Słupsk (druk nr 29/10),

 • w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2008 (druk nr 29/6),

 • w sprawie wskazania kandydata na opiekuna prawnego dla Pani Anny Kopyto (druk
  nr 29/19),

 • w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok (druk nr 29/7),

 • w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska (druk nr 29/13),

 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Słupska w przedmiocie zmiany granic miasta Słupska (druk nr 29/14),

 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego” w Słupsku (druk nr 29/4),

 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza-A” w Słupsku (druk nr 29/5),

 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 29/8),

 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Deotymy (druk nr 29/17),

 • w sprawie przyjęcia do zasobu mienia Miasta Słupska na prawach powiatu prawa własności nieruchomości położonej w Rowach stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 29/20),

 • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Poszerzamy horyzonty” (druk nr 29/9),

 • w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/784/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, przy ul. Chopina 3 (druk nr 29/1),

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 29/16).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 października 2008
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
3 listopada 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek