Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

25 marca 2009, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2009 roku (stan na dzień 10 marca 2009 r.).

 4. Sprawozdanie z dokonanych ulg i umorzeń należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2008 rok.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/16),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/17),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/22),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/30),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/32),

  6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/33),

  7. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Miejską Słupsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 35/18),

  8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego (druk nr 35/15),

  9. w sprawie określenia zasad zbycia udziałów Gminy Miejskiej Słupsk w spółce pod firmą Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (druk nr 35/3),

  10. w sprawie udzielenia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk z przeznaczeniem na zakup defibrylatora (druk nr 35/1),

  11. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2009 (druk nr 35/4),

  12. w sprawie przyjęcia „Słupskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2015” (druk nr 35/8),

  13. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 (druk nr 35/20),

  14. o zmianie uchwały Nr LVII/749/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2006 roku
   w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Słupsk pod nazwą:
   „Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku” w jednostkę
   budżetową pod nazwą: „Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych
   w Słupsku” (druk nr 35/23),

  15. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Gdańskiej (druk nr 35/5),

  16. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej (druk nr 35/19),

  17. w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości
   położonej w Słupsku przy ul. Zamiejskiej 30 (druk nr 35/21),

  18. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 35/36),

  19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gdyńska-
   Arciszewskiego” w Słupsku (druk nr 35/9),

  20. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/189/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyposażenia w majątek Biura Urbanistycznego Miasta Słupska (druk nr 35/14),

  21. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 35/2),

  22. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 35/25),

  23. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 35/37),

  24. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu
   Europejskiego (druk nr 35/31),

  25. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk (druk nr 35/6),

  26. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku (druk nr 35/7),

  27. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu pn. „Pomagam Wam się uczyć IV” (druk nr 35/10),

  28. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/455/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności
   i jakości szkolnictwa zawodowego pt. „Kompleksowy program podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w zawodzie technik technologii drewna w oparciu o programowanie obrabiarek CNC” (druk nr 35/12),

  29. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „BLIŻEJ PRACY – Aktywizacja społeczna i lokalna mieszkańców miasta Słupska wymagających wsparcia i wzmocnienia umiejętności społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 35/13),

  30. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Miejską Słupsk na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich w ramach Zintegrowanego
   Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (druk nr 35/11),

  31. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” (druk nr 35/24),

  32. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Słupska (druk nr 35/26),

  33. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Słupska (druk nr 35/27),

  34. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji Miejskiej (druk nr (35/28).

  35. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/34),

  36. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 35/35),

  37. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Wieczorka na działalność Dyrektora
   Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie uchybienia przewidzianego przepisami prawa dotyczącego formy załatwienia spraw administracyjnych oraz udostępnienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 35/29).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzenia kontroli realizacji Strategii Mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki czynszowej, inwestycyjnej i systemu zarządzania istniejącym zasobem.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 marca 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
19 marca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek