Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 kwietnia 2009, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

(z autopoprawkami Przewodniczącego Rady - stan na dzień 28 kwietnia 2009 r.)
 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 25 lutego 2009 roku (stan na dzień 14 kwietnia 2009 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w 2008 roku (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.).

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994-2007 roku (stan na dzień 12 marca 2009 r.).

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok”.

 7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku w latach 2002-2012” za rok 2008.

 8. Informacja z realizacji uchwały Nr VIII/86/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2007 – 2011 oraz uchwały Nr XII/161/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia „Strategii mieszkaniowej miasta Słupska na lata 2000 – 2014”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2008 rok i udzielenia Prezydentowi absolutorium z tego tytułu (druk nr 37/3)
  - wystąpienie Prezydenta Miasta,
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/7),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/8),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/9),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/10),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/11),

  6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/18),

  7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/24),

  8. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Słupska (druk nr 37/21),

  9. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Słupska (druk nr 37/22),

  10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/25),

  11. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/28),

  12. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 37/29),

  13. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco warz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Pomagam Wam się uczyć IV” realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. (druk nr 37/26),

  14. w sprawie procedury tworzenia projektu i uchwalania budżetu Miasta Słupska (druk nr 37/16),

  15. o zmianie uchwały Nr XXXVI/531/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2009 roku, w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska” (druk nr 37/20),

  16. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” (druk nr 37/1),

  17. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku (druk nr 37/23),

  18. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa-Bauera” na terenie położonym w rejonie ulic: Sportowej, Kaszubskiej, Kusocińskiego, Bauera i Malinowej w Słupsku (druk nr 37/4),

  19. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Hubalczyków i Sucharskiego w Słupsku (druk nr 37/15),

  20. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/481/09 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany uchwały LVIII/783/06 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku (druk nr 37/5),

  21. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 37/6),

  22. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego (druk nr 37/12),

  23. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 A (druk nr 37/14),

  24. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 37/19),

  25. w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Malczewskiego, ul. Grottgera, ul. Reymonta (druk nr 37/13),

  26. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 d (druk nr 37/17),

  27. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Banacha (druk nr 37/27),

  28. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 37/2).

 1. Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w roku 2007.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2009
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 kwietnia 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek