Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 czerwca 2009, 10:00
sala Nr 211 Urzedu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku
  podjętych na sesji w dniu 29 kwietnia 2009 roku (stan na dzień 10 czerwca 2009 r.)

 4. Informacja na temat wstępnych założeń do Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata
  2010-2015.

 5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata 2005-2008 wraz
  z perspektywą do 2012 roku.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 38/25),
 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/3),
 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/4),
 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/7),
 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/8),
 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/15),
 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/16),
 8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/17),
 9. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/21),
 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 39/22),
 11. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury miasta
  Słupska za 2008 rok (druk nr 39/2),
 12. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2010 rok (druk
  nr 39/5),
 13. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska na lata
  2008- -2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015 (druk nr 39/6),
 14. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach
  administracyjnych miasta Słupska (druk nr 39/18),
 15. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 39/14),
 16. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne” w Słupsku (druk nr 39/12),
 17. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu (druk nr 39/9),
 18. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do programu Europejskiego Funduszu
  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (druk nr 39/10),
 19. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 39/11),
 20. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Banacha (druk nr 39/19),
 21. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Niedziałkowskiego (druk nr 39/20),
 22. w sprawie nazw ulic w Słupsku (druk nr 39/13).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Gabrieli Sujkowskiej na działalność
  Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych pracowników w zakresie zarzutów dotyczących
  odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku Pani Gabrieli
  Sujkowskiej oraz powołania na stanowisko Pani Aleksandry Bąkowskiej.

 2. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Miejskich w Słupsku
  ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych oraz remontów dróg i chodników.

 3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2009 roku.

 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 czerwca 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
17 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek