Ogłoszenia - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Skan wyników konkursu na wolne stanowisko

Do pobrania:

skan dokumentu w formacie pdf


Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA DS. GOSPODARCZYCH

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
ul. Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. GOSPODARCZYCH w wymiarze pełnego etatu

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty

ds. gospodarczych,

 1. wykształcenie co najmniej średnie o odpowiedniej specjalności (ekonomicznej lub technicznej), co najmniej 1 rok w jednostkach administracji publicznej na pokrewnym stanowisku,

umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych:

2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów prawa w ramach zadań realizowanych przez specjalistę ds. gospodarczych z zakresu: prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,
 2. umiejętność organizacji pracy w zespole,
 3. umiejętność zarządzania zespołem pracowników oraz łagodzenia konfliktów,
 4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 5. biegła umiejętność obsługi komputera,
 6. posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły tj. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego, organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,
 2. utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości tj. planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym, dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp, dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 3. prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 4. uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 6. realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora tj. planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.),
 7. prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości (prowadzenie magazynu środków czystości i sporządzanie raportu zużycia tych środków na koniec miesiąca), zakupy materiałów eksploatacyjnych, biurowych oraz pozostałych zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników,
 8. organizacja remontów bieżących i inwestycji tj. poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją, zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.), udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych, kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 9. odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 10. organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi szkoły, prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły, sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników obsługi oraz prowadzenie kartotek przydziału odzieży i obuwia roboczego przysługującego pracownikom,
 11. przestrzeganie dyscypliny budżetowej, w szczególności w zakresie zamówień publicznych,
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych tj. przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 13. prowadzenie rejestru wszystkich umów w szkole,
 14. publikacja na stronie BIP Urzędu Miasta Słupska umów, dowodów zakupu i innych dokumentów wymaganych w ramach zamówień publicznych,
 15. sporządzanie sprawozdań w zakresie stanowiska pracy w tym z zamówień publicznych,
 16. organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 17. prowadzenie korespondencji związanej z pozyskiwaniem najemców pomieszczeń szkoły oraz przygotowywanie danych będących podstawą do zawarcia umowy najmu, prowadzenie harmonogramu wynajmu pomieszczeń oraz miesięcznych rozliczeń godzin najmu,
 18. prowadzenie rozliczeń z najemcami pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem finansowych, prowadzenie prac związanych z przekazaniem oraz odbiorem pomieszczeń najemcom,
 19. przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 20. obsługa techniczna imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag),
 21. nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska),
 22. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,
 4. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata o stażu pracy w przypadku trwającego stosunku pracy,
 5. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów, potwierdzających wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
na danym stanowisku, o nieposzlakowanej opinii - załącznik nr 2,

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dla kandydata do pracy i wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3,
 3. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupskuzałącznik nr 4,
 4. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.)

Wymagane dokumenty należy przedłożyć w języku polskim. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,
 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,
 3. wymuszona pozycja ciała,
 4. praca w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin),
 5. pomieszczenie na II piętrze (brak windy),
 6. na stanowisku pracy nie występują warunki szkodliwe.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie)
w sekretariacie szkoły - parter, pokój nr 3

lub przesłać listownie na adres:

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
ul. Mickiewicza 32
76-200 Słupsk

z dopiskiem:

„ Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA DS. GOSPODARCZYCH”

w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2022 r. godz. 14.00 – decyduje data wpływu
do Sekretariatu II LO
.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Do CV prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku
w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 10.00

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w II LO w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32 (Sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/564.html i stronie internetowej szkoły http://www.lo2.slupsk.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 842 48 94

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru podana będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słupsku http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/564.html oraz na stronie internetowej szkoły http://www.lo2.slupsk.pl/ i na tablicy informacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, proszone są o odbiór dokumentów
w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 1 miesiąca.

Pliki do pobrania:

Podmiot publikujący:
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Informację wytworzył:
Mariusz Domański
Data wytworzenia:
25 maja 2011
Informację opublikował:
Waldemar Żuk
Data publikacji:
2 sierpnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek