Przedmiot działalności - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Zarządu jest w szczególności:

1) w zakresie zarządzania drogami:

a) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych;
b) zaciąganie zobowiązań na przygotowanie i realizację zadań do kwot ustalonych w budżecie Miasta na dany rok;
c) opracowanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz opiniowanie i opracowanie projektów organizacji ruchu;
d) pełnienie funkcji inwestora oraz inżyniera kontraktu;
e) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych,urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
f) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
g) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
h) nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym;
i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
j) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych;
l) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii;
m) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i czynników związanych z tym ruchem;
n) pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta oraz kar pieniężnych za nieuiszczanie opłaty w strefie płatnego parkowania;
o) utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych;
p) zarządzanie oświetleniem drogowym;
r) opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
s) opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych na terenach przyległych do pasa drogowego dróg publicznych w zakresie należącym do kompetencji;

2) w zakresie zarządzania zielenią miejską:

a) bieżące utrzymanie terenów zielonych Miasta;
b) zlecanie oraz nadzór nad robotami porządkowymi i pielęgnacyjno–konserwacyjnymi;
c) zlecanie prac remontowo – modernizacyjnych na obiektach zieleni oraz nadzór nad tymi pracami;
d) uzgadnianie i opiniowanie inwestycji;

3) w zakresie zarządzania transportem zbiorowym:

a) planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami autobusowymi;
b) określanie szczegółowego zakresu zamówień usług przewozowych;
c) dostosowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych;
d) wybór przewoźników i zawieranie umów;
e) kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości;
f) rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowie;
g) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich;
h) podejmowanie działań dotyczących systemów informacji pasażerskiej;
i) podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla ruchu autobusowego;
j) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
k) udział w pracach nad projektami polityki transportowej Miasta i planami rozwoju transportu oraz udział w realizacji tej polityki;
l) analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykę taryfową;
m) organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów;
n) administrowanie i zarządzanie przystankami komunikacji zbiorowej;
o) uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na komunikację zbiorową;

4) w zakresie zarządzania cmentarzami:

a) prace związane z zakładaniem i rozszerzaniem cmentarzy komunalnych;
b) wyznaczanie nowych pól grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarzy;
c) ustalanie kwater i oznaczanie pól grzebalnych;
d) nadzór nad wykonywaniem ekshumacji;
e) realizacja zadań zleconych Miastu w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskim z zakresu organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
f) utrzymanie w należytym stanie budynków i budowli znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych;
g) utrzymanie w należytym stanie estetyczno – porządkowym cmentarzy wraz z pielęgnacją znajdującej się tam zieleni;
h) zlecanie oraz nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi oraz eksploatacyjnymi.

5) w zakresie administracji cmentarzami:

a) prowadzenie wieczystych ksiąg zmarłych;
b) przyjmowanie i parafowanie dokumentów stanowiących podstawę do pochowania zmarłych na cmentarzach;
c) wyrażanie zgody na pochowanie na cmentarzach komunalnych zwłok przywiezionych z zagranicy;
d) opiniowanie wniosków oraz wyrażanie zgody na:- wykonanie pochówku w grobie rodzinnym (murowanym, głębinowym);- wykonywanie ekshumacji;
e) prowadzenie ewidencji:
- grobów murowanych i rodzinnych;
- wykonanych ekshumacji;
- korespondencji dotyczącej informacji o osobach pochowanych na danym cmentarzu komunalnym;
f) wyznaczanie dni i godzin pochówków wg grafików;
g) przedkładanie Prezydentowi Miasta projektów zarządzeń w sprawie opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych celem zatwierdzenia;
h) nadzór nad działalnością podmiotów gospodarczych realizujących usługi na cmentarzach komunalnych na podstawie umów;
i) zabezpieczenie własnego mienia oraz zapewnienie dozoru nad cmentarzami;
j) pobieranie opłat wynikających z zarządzeń Prezydenta Miasta.

6) w zakresie zarządzania i administrowania lasami w Słupsku:

a) wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,
b) nadzór nad magazynowaniem i sprzedażą drewna pozyskiwanego z terenów zieleni miejskiej, cmentarzy i lasów komunalnych;
c) prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach komunalnych Miasta poprzez:
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych;
- realizację zadań gospodarczych wskazanych w uproszczonym planie urządzania lasów komunalnych i inwentaryzacji stanu lasu;
- zlecanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracami realizowanymi w lasach komunalnych;
- dokonywanie odbioru i cechowanie drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych oraz wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna;
- dbanie o utrzymanie przez lasy komunalne statusu lasów ochronnych oraz współpraca z instytucjami właściwymi w tym zakresie;
- opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz projektów budowlanych z punktu ochrony lasów komunalnych;
- prowadzenie działań zmierzających do szerokiego udostępniania mieszkańcom Miasta terenów lasów komunalnych do celów rekreacyjnych oraz dydaktycznych;
- prowadzenie remontów i konserwacji ścieżek zdrowia oraz związanych z nimi elementów małej architektury;

7) prowadzenie Izby Pamięci Słupszczan.

8) promowanie działalność Zarządu

Podmiot publikujący:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej
Informację wytworzył:
Jarosław Borecki
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Tomasz Kisiel
Data publikacji:
27 grudnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek