NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - SAMODZIELNY REFERENT - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - SAMODZIELNY REFERENT

Słupsk, 03.01.2022 r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 ,,Promyczek” w Słupsku

ul. Wazów 1a, 76 – 200 Słupsk

tel.: 793 943 159

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SAMODZIELNY REFERENT (½ ETATU)

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE)

  1. Wymagania zgodnie z art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282 ze zm.):

a) osoba jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3;

b) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

d) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.


II. WYMAGANIA DODATKOWE (BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY):

1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracach związanych z zamówieniami artykułów żywieniowych, bądź prowadzeniu żywienia zbiorowego – preferowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracownika zaopatrzenia/intendenta (placówki oświatowe, bądź edukacyjne),

2. umiejętność obsługi komputera,

3. umiejętność obsługi programów komputerowych:

- STOŁÓWKA - do obsługi żywienia dzieci

- MAGAZYN – do ewidencjonowania zużycia środków czystości i żywieniowych,

4. zdolności interpersonalne: sumienność, skrupulatność, odpowiedzialność, terminowość.

Umiejętność podejmowania i argumentowania decyzji, umiejętność pracy w zespole,

komunikatywność, bezkonfliktowość, odporność na stres i działanie pod presją.


III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:


1. składanie zamówień, dopilnowanie dostaw, rozliczanie zamówień dotyczących: żywności i środków czystości,

2. prowadzenie rejestru faktur, szczegółowe opisywanie faktur, rachunków, sprawdzenie ich pod względem formalnym, rachunkowym, wypisywanie wniosków o zaangażowanie środków, terminowe przekazywanie dokumentacji do Centrum Usług Wspólnych w Słupsku,

3. dokonywanie zakupów sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówki – kuchni, zgodnie z ustawą zamówień publicznych, prowadzenie dokumentów i postępowań w zakresie zamówień publicznych

4. planowanie i układanie jadłospisów w porozumienia z dyrektorem przedszkola i kucharzem, zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, umieszczanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

5. prowadzenie kartoteki magazynowej żywnościowej w formie elektronicznej,

6. sporządzanie rozliczeń miesięcznych,

7. przygotowanie magazynów do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowych i rocznych,

8. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

9. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami żywieniowymi),

10. planowanie i realizacja systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe, środki czystości i materiały gospodarcze – zapewniając właściwy rytm pracy przedszkola - zapis w formie elektronicznej,

11. czuwanie nad oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi i chemią gospodarczą, przestrzeganie czystości zgodnie z wymogami HACCP, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem,

12. prowadzenie zestawień i sprawozdawczości w zakresie żywienia dzieci i personelu,

13. wykonywanie prac zleconych przez dyrektora,

14. współdziałanie z dyrektorem w istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola.


IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:

1. zatrudnienie od 01 lutego 2022 r., na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony,
2. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 23 ,,Promyczek” w Słupsku,
3. miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 23 ,,Promyczek” w Słupsku, ul. Wazów 1a,
4. czas pracy: 20 godzin tygodniowo.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. Curriculum Vitae.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów.
4. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia; dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
6. Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.
7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.

8. Oświadczenia: o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie.
9. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych opatrzone klauzulą:
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z naborem. Zgodę wyrażam dobrowolnie oraz wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę w formie pisemnej”.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


1. Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 23 ,,Promyczek” w Słupsku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres przedszkola do dnia 17 stycznia 2022 roku.

2. Aplikacja winna zawierać adnotację: ,,Nabór na stanowisko samodzielnego referenta Przedszkola Miejskiego nr 23 ,,Promyczek” w Słupsku, ul. Wazów 1a”.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii przedszkola. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

4. O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko samodzielnego referenta osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną indywidualnie.

5 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostają dołączone do jego akt osobowych.

6 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, są przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

7 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób są odsyłane lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych.


8. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282 ze zm.) po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 23 ,,Promyczek” w Słupsku oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 23 „Promyczek” w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 4,76 %.


Danuta Pokorska

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 23

„Promyczek” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku
Informację wytworzył:
Danuta Pokorska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2022
Informację opublikował:
Sylwia Okuń
Data publikacji:
3 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek