Udostępnienie informacji

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

„Ponowne wykorzystywanie”

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Słupska w celu ich ponownego wykorzystywania.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Słupsku, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (www.bip.slupsk.pl) lub zamieszczona na miejskich serwisach internetowych;

 2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym;

 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Tryb wnioskowy - udostępnienie informacji sektora publicznego na wniosek w celu ponownego wykorzystania:

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

   1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,

   2) została udostępniona w inny sposób, niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

   3) wnioskodawca będzie wykorzystywał na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

   4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego;

2. Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie;

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

  1) nazwę podmiotu zobowiązanego,

  2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

  3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

  4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

  5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

  6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art.21 ust. 2.

  7) wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym;

4. Wniosek może być złożyć w postaci papierowej albo elektronicznie:

 • pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.slupsk.pl;

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej : epuap@um.slupsk.pl;

 • osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;

5. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

6.Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.


Opłaty za ponowne wykorzystywanie.

1. Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie;

2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Miejski w Słupsku może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

3.Ustalając kwotę opłaty w rozumieniu art. 17 ust.2 uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, a w szczególności:

   1) koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,

   2) koszty elektronicznych nośników danych,

   3) czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki);

4.Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Warunki udostępniania informacji sektora publicznego:

1.Zobowiązania dotyczące ponownego wykorzystywania.

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego,udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

  1) poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  2) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

  3) podania zakresu odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Słupsku za udostępnienie lub przekazywane informacje;

2. Indywidualne warunki ponownego wykorzystywania;

W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek,Urząd Miejski w Słupsku może określić:

  1) indywidualnie warunki ich ponownego wykorzystywania,

  2) dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

 1. Prezydent lub osoba upoważniona w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

 2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty;

  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, prezydent lub osoba upoważniona w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat;

 3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);

 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Odpowiedzialność Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Urząd Miejski w Słupsku nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

  1. pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Słupsk lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

  2. przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
16 czerwca 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
23 listopada 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek