Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja


KOMUNIKAT

Informujemy, że nadal – do odwołania - obowiązuje zawieszenie bezpośredniej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Niniejsze porady prawne odbywają się wyłącznie telefonicznie po uprzednim umówieniu się pod jednym z numerów telefonu 598488360, 598488441, 598488459 bądź mailowo na adres zko@um.slupsk.pl, przy czym niniejszy mail powinien zawierać imię i nazwisko osoby wnioskującej o uzyskanie porady prawnej, adres, PESEL oraz telefon kontaktowy.

Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym powyżej, pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą w celu umówienia porady prawnej.


Informuję ponadto, iż począwszy od dnia 14 maja 2020 r. beneficjent nie ma obowiązku składania pisemnego oświadczenia, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Wszelkie informacje dotyczące udzielania nieodpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerami telefonów:59/ 84 88 360, 59/ 84 88 441, 59/ 84 88 459Informacja

dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

utworzonych na terenie Miasta Słupska


Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

a. z pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych tj. bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie,

b. dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Słupska, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty,

Aby umówić się na wizytę należy dzwonić pod numer telefonu:

84-88-360

84-88-441

w godzinach pracy Urzędu.


Zgodnie z art 4 ust. 1 ustawy od 1stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, która zgodnie z art. 4 ust. 2 złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Prezydent Miasta Słupska.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje zakres działań wynikający z art. 3 ust. 1 ustawy, zatem osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

  a. poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

  b. wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub

  c. sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  d. sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  e. poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  1. podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

  2. udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Słupska udzielane, w poniższych lokalizacjach:

1. ul. Słoneczna 15 d (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 11 do 15

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów


2. ul. Szczecińska 60 (budynek Zespołu Elektryk w Słupsku)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 14 do 18

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych


3. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 9 do 13

punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich

4. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 14 do 18

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, która obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji.

5)udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa - Wydział Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
21 maja 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
21 maja 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek