Wykaz usług - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Procedura:

Przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Procedura:
Wnioski:

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Słupska przed przekazaniem do CEIDG

Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Procedura:
Wnioski:

Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia / zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych

Procedura:
Wnioski:

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia o spełnieniu przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy wymogu zdolności finansowej

Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Procedura:
Wnioski:

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Procedura:

Udzielenie informacji o danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Procedura:
Wnioski:

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Procedura:
Wnioski:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców / rejestru zamieszkania cudzoziemców

Procedura:
Wnioski:

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Procedura:
Wnioski:

DOWODY OSOBISTE

Procedura:

Wydawanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Procedura:
Wnioski:

Odbiór dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Procedura:
Wnioski:

Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Procedura:
Wnioski:

Cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Procedura:
Wnioski:

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych oraz z rejestru dowodów osobistych

Procedura:
Wnioski:

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Procedura:
Wnioski:

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Procedura:
Wnioski:

REJESTRACJA POJAZDÓW

Procedura:

Wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie numerów identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Procedura:
Wnioski:

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian zamieszczonych w nim danych

Procedura:
Wnioski:

Wtórnik / wymiana dowodu rejestracyjnego (utrata, zniszczenie, brak miejsca na wpisy)

Procedura:
Wnioski:

Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem dotychczasowego numeru) / dodatkowa tablica rejestracyjna

Procedura:
Wnioski:

Wtórnik nalepki kontrolnej, pozwolenia czasowego, znaku legalizacyjnego

Procedura:
Wnioski:

Wydanie uprawień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Procedura:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym / karcie pojazdu / wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego

Procedura:
Wnioski:

EWIDENCJA KIEROWCÓW

Procedura:

Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 124 ustawy o kierujących pojazdami

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu zniszczenia dokumentu

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu ważności badań lekarskich lub psychologicznych

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu upływu terminu ważności (do roku od dnia uprawomocnienia się decyzji o zatrzymaniu)

Procedura:
Wnioski:

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu upływu terminu ważności (po roku od dnia uprawomocnienia się decyzji o zatrzymaniu)

Procedura:
Wnioski:

Potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy (kod 95)

Procedura:
Wnioski:

Przywrócenie uprawnień po cofnięciu i zwrot zatrzymanych praw jazdy (w przypadku zakazów orzeczonych przez sądy)

Procedura:
Wnioski:

Zwrot zatrzymanych uprawnień (w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych)

Procedura:
Wnioski:

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych)

Procedura:
Wnioski:

Wydanie wtórnika (utraconego) zagranicznego prawa jazdy

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Procedura:
Wnioski:

Przedłużenie ważności uprawnień instruktora (legitymacji instruktora)

Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek