Marek Goliński - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Marek Goliński
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
108
telefon
(59) 848 84 02

Zadania

zarządzeniem nr 503 /ZKO/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Markowi Golińskiemu – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Powierzam Panu Markowi Golińskiemu – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska prowadzenie spraw Miasta Słupska oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych oraz reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 10.
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o miejskiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to miejskie jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Słupska oraz inne miejskie osoby prawne, chyba że z okoliczności wynika, iż chodzi tylko o miejskie jednostki budżetowe.

§ 2.
Powierzam Panu Markowi Golińskiemu prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Miasta Słupska:
1) inwestycji i gospodarki;
2) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
3) organizacji ruchu drogowego;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) miejskich dróg, ulic, mostów i placów;
6) cmentarzy miejskich,;
7) zieleni miejskiej i zadrzewień;
8) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
9) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
10) utrzymania czystości i porządku w Mieście oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
11) geodezji, kartografii i katastru;
12) miejskiego budownictwa mieszkaniowego;
13) zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
14) funkcjonowania służb miejskich i jednostek organizacyjnych miasta, w szczególności w przypadkach zaistnienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz awarii technicznych, które wymagają współdziałania różnych jednostek;
15) zarządzania funduszami;
16) handlu i usług;
17) urbanistyki, architektury i budownictwa;

§ 3.
1. Pan Marek Goliński prowadzi sprawy, o których mowa w § 2 przy pomocy wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku, wymienionych w ust. 2, oraz miejskich i innych jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3.
2. Pan Marek Goliński wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku.
1) Wydziału Inwestycji;
2) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
3) Wydziału Geodezji i Katastru;
4) Wydziału Zarządzania Funduszami;
5) Wydziału Budownictwa;
6) Wydział Polityki Przestrzennej;
7) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
3. Pan Marek Goliński wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych:
1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Słupsku;
2) Wodociągów Słupsk Spółka z o.o. w Słupsku;
3) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku;
4) Zarządu Infrastruktury Miejskiej;
4. Pan Marek Goliński nadzoruje pracę i działalność wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2 i 3.

§ 4.
1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Marka Golińskiego do działania w moim imieniu poprzez:
1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani do kompetencji Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Sekretarza Miasta Słupska lub Skarbnika Miasta Słupska;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Marka Golińskiego do powoływania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 5.
1. Upoważniam Pana Marka Golińskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Miasta Słupska w zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 z zakresu spraw publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych):
1) samodzielnie do wartości nie przekraczającej 500.000 zł;
2) we współdziałaniu z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska (reprezentacja łączna) o wartości przekraczającej 500.000 zł.
2. Pełnomocnictwa określone w ust. 1 nie wyłączają udzielenia Panu Markowi Golińskiemu odrębnych pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania poszczególnej czynności.

§ 6.
Niezależnie od udzielonego Panu Markowi Golińskiemu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Panu Markowi Golińskiemu upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Miasta Słupska dotyczących programów i projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów udzielonymi odrębnymi upoważnieniami.

§ 7.
Upoważniam Pana Marka Golińskiego do dokonywania analizy oświadczeń majątkowych i innych oraz informacji składanych przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Słupska.

§ 8.
1. Powierzam Panu Markowi Golińskiemu – Zastępcy Prezydenta Miasta - sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) jeżeli przepisy prawa dopuszczają głosowanie przez pełnomocnika.
2. W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan Marek Goliński jest upoważniony do odmowy sporządzenia pełnomocnictwa.

§ 9.
1. Udzielam Panu Markowi Golińskiemu ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku przed sądami oraz organami administracji publicznej.
2. Pan Marek Goliński umocowany jest do ustanowienia dla Miasta Słupska innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.

§ 10.
1. Pan Marek Goliński zastępuje Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta w czasie Jego nieobecności wykonując Jego uprawnienia i obowiązki.
2. Pan Marek Goliński zastępuje Prezydenta Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności oraz nieobecności Pani Marty Makuch – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska , wykonując uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta Słupska.

§ 11.
1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania.
2. Z chwilą odwołania Pana Marka Golińskiego ze stanowiska Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.

§ 12.
Traci moc zarządzenie Nr 360 /ZKO/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Markowi Golińskiemu – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

§ 13.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 maja 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
3 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek