Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Łukasz Kobus
Sekretarz Miasta

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
108
telefon
(59) 848 84 02

Zadania

zarządzeniem Nr 587/ZKO/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Łukaszowi Kobusowi– Sekretarzowi Miasta Słupska.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powierzam Panu Łukaszowi Kobusowi – Sekretarzowi Miasta Słupska prowadzenie spraw Miasta Słupska w moim imieniu oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych i reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 11.

§ 2.
1. Powierzam Panu Łukaszowi Kobusowi prowadzenie w moim imieniu następujących spraw:
1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu;
2) kadrowych w Urzędzie, z zastrzeżeniem § 5;
3) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż w Urzędzie;
4) z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
5) z zakresu systemu zarządzania urzędem;
6) procesów zakupowych oraz projektów restrukturyzacyjnych;
7) koordynowanie działalności kontrolnej i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
8) koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą;
9) koordynowanie spraw z zakresu danych osobowych;
10) koordynowanie i organizacja wyborów, referendów i spisów;
11) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
12) zapewniania prawidłowej i skutecznej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta,
13)współpraca z Radą Miejską , w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów pod obrady Komisji Rady oraz sesji Rady;
14) określanie sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słupsku;
15) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
16) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zatwierdzenie propozycji komisji przetargowej;
17) dokonywanie analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych i innych oraz informacjach składanych przez Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Słupska;
18) prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad:
a) wszystkimi spółkami z udziałem Miasta w zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych,
b) spółkami z mniejszościowym udziałem Miasta, tj.
- ENGIE EC Słupsk Spółką z o.o.,
- Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Spółką z o.o.,
- Zakładem Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa Spółką z o.o. w Słupsku,
- Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Spółką z o.o.,
- Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.;
19) nadzór w zakresie:
a) przejmowania na własność gminy (Miasta Słupska) pojazdów usuniętych,
b) prowadzenia postępowań dotyczących pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego usuniętych na wniosek Policji lub Straży Miejskiej;
c) wyznaczenia jednostki prowadzącej parking strzeżony
d) wykonywania orzeczeń sądu o przepadku pojazdów na rzecz Miasta Słupska.;
20) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych określonych w art. 37d ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz egzekwowanie obowiązków określonych w tych decyzjach, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wydawanie w ich toku postanowień oraz wykonywanie wszelkich czynności egzekucyjnych.
2. Pan Łukasz Kobus prowadzi sprawy, o których mowa w ust. 1, przy pomocy:
1) Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu;
2) Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców;
3) Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych;
4) Samodzielnego Stanowiska ds. BHP,
5) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie powierzenia spraw wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 19,
6) Wydziału Polityki Przestrzennej w zakresie powierzenia spraw wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 20.
3. Pan Łukasz Kobus nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku, o których mowa w ust. 2.

§ 3.
W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 w ust. 1, upoważniam Pana Łukasza Kobusa do działania w moim imieniu poprzez:
1) wydawanie zarządzeń, w tym wprowadzających regulaminy wewnętrzne wydziałów Urzędu i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do mojej wyłącznej kompetencji ani kompetencji Zastępców Prezydenta Miasta Słupska lub Skarbnika Miasta Słupska;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) przetwarzanie danych osobowych, w tym ich udostępnianie.

§ 4.
1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 ust. 1, udzielam Panu Łukaszowi Kobusowi pełnomocnictwa do składania w imieniu Miasta Słupska oświadczeń woli w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych).
2. Oświadczenia woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Miasta Słupska w zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 1 z zakresu spraw publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych) Pan Łukasz Kobus składa jednoosobowo, jeżeli wartość czynności nie przekracza 60.000 zł. Niniejsze upoważnienie dotyczy również oświadczeń woli z zakresu działania komórek organizacyjnych podlegających bezpośrednio Prezydentowi.
3. W sprawach o wartości przekraczającej 60.000 zł upoważniam Pana Łukasza Kobusa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska we współdziałaniu z jednym z Zastępcą Prezydenta Miasta. Ponadto upoważniam Pana Łukasza Kobusa do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie Miasta Słupska.
4. Udzielam Panu Łukaszowi Kobusowi upoważnienia do podpisywania w moim imieniu dokumentów związanych z realizacją projektów i programów prowadzonych przez Miasto Słupsk, finansowanych ze Zintegrowanego Operacyjnego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Upoważniam Pana Łukasza Kobusa do zawierania w imieniu Urzędu Miejskiego w Słupsku umów pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz umów poręczenia spłaty takich pożyczek.

§ 5.
1. Upoważniam Pana Łukasza Kobusa do dokonywania za Urząd Miejski w Słupsku jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz urzędniczych do dyrektorów wydziałów włącznie oraz do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych wszystkim pracownikom.
2. Wyznaczam Pana Łukasza Kobusa - Sekretarza Miasta - do wykonywania za Urząd Miejski w Słupsku jako pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Słupska, w zakresie podpisywania poleceń wyjazdu służbowego, udzielania urlopu wypoczynkowego i urlopów okolicznościowych, ustalania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowników jednostek sfery budżetowej (tzw. „trzynastej
pensji”) i nagrody jubileuszowej oraz ich wysokości pod nieobecność Zastępców Prezydenta Miasta.
3. Umocowanie Pana Łukasza Kobusa nie obejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Słupska zastrzeżonych na rzecz Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Rady Miejskiej określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669).

§ 6.
Ponadto upoważniam Pana Łukasza Kobusa do wydawania decyzji we wszystkich indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w czasie nieobecności Prezydenta Miasta i Jego Zastępców.

§ 7.
Udzielam Panu Łukaszowi Kobusowi ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku przed sądami oraz organami administracji publicznej.

§ 8.
1. Powierzam Panu Łukaszowi Kobusowi – Sekretarzowi Miasta - sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) jeżeli przepisy prawa dopuszczają głosowanie przez pełnomocnika.
2. W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan Łukasz Kobus jest upoważniony do odmowy sporządzenia pełnomocnictw

§ 9.
Udzielam Panu Łukaszowi Kobusowi upoważnienia do udzielania upoważnień w moim imieniu Komendantowi oraz pracownikom Straży Miejskiej w sprawach z zakresu działania Straży Miejskiej.

§ 10.
1. Powierzam Panu Łukaszowi Kobusowi – Sekretarzowi Miasta Słupska podczas nieobecności Pani Marty Makuch – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska oraz Pana Marka Golińskiego – Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska (nieobecność łączna) prowadzenie spraw Miasta Słupska w moim imieniu oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych i reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych.
2. Pan Łukasz Kobus zastępuje Prezydenta Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności oraz nieobecności zastępców prezydenta, wykonując uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta Słupska.

§ 11.
Udzielam pełnomocnictwa do reprezentowania mnie przed organami kontrolnymi podczas kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku, a w szczególności do podpisywania i odbioru protokołów z tych kontroli, a także do podpisywania i odbioru pism, wezwań, zaświadczeń, oświadczeń, postanowień, decyzji administracyjnych i innych dokumentów dotyczących prowadzonych kontroli.

§ 12.
1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania.
2. Z chwilą ustania stosunku pracy Pana Łukasza Kobusa na stanowisku Sekretarza Miasta Słupska powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.

§ 13.
Traci moc zarządzenie 173/ZKO/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Łukaszowi Kobusowi – Sekretarzowi Miasta Słupska.

§ 14.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

§ 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojeówdzka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lipca 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 lipca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek