Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów:

MIASTO SŁUPSK

76-200 Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507

REGON MIASTA: 770979625

KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 17:00

UWAGA:

Obsługa interesantów w:

1. Wydziale Komunikacji

w Referatach: Rejestracji Pojazdów i Ewidencji

Kierowców (prawa jazdy)

odbywa się:

7.45 – 15.00 od poniedziałku – do czwartku

7.45 – 16.30 piątek

2. Wydziale Spraw Obywatelskich i Handlu na stanowiskach

ds. dowodów osobistych pok. 7

oraz ewidencji ludności pok. 12 odbywa się:

7.30 – 15.00 od poniedziałku – do czwartku

7.30 - 16.30 piątekePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nowe numery kont bankowych

NIEPEŁNOSPRAWNI
Wydział Geodezji i Katastru

Wydział Geodezji i Katastru

Dyrektor - Geodeta Miejski: Renata Dobrzyniewicz
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje:
209, 313
telefon:
(59) 848 82 20, (59) 848 82 22, (59) 848 83 24, (59) 848 83 39, (59) 848 83 98, (59) 848 84 11, (59) 848 84 27, (59) 848 84 34
fax:
(59) 848 84 11
e-mail:
,

Zadania i kompetencje

Zadania starosty z zakresu administracji rządowej uregulowane przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami):

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

 1. Przyjmowanie od jednostek wykonawstwa geodezyjnego zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych - prowadzenie rejestru zgłoszeń dla Miasta Słupska.

 2. Udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego posiadanych materiałów, informacji, warunków technicznych niezbędnych do wykonania pracy i przekazania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do zasobu Miasta Słupska.

 3. Przeprowadzanie kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

 4. Gromadzenie dokumentacji opracowań geodezyjnych, kartograficznych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informatycznych baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy danych obiektów topograficznych oraz tworzenie metadanych tych baz.

 6. Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupska poprzez sporządzanie dokumentów w formie kopii oraz plików komputerowych z prowadzonych baz danych, poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie.

 7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji prac geodezyjnych w zakresie mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia, osnowy geodezyjnej.

 8. Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupska.

 9. Przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupka w celu ich wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

2. Prowadzenie bazy ewidencji gruntów i budynków w tym:

 1. Udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym, organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze w formie informacji, wypisów, wyrysów, kopii dokumentów, plików komputerowych

 2. Utrzymywanie ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności tj. zgodności z posiadanymi dokumentami

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

 4. Przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków do:

- Sądu Rejonowego w Słupsku, Wydziału Ksiąg Wieczystych w zakresie zmian w dziale I-O księgi wieczystej

- wydziału podatkowego Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie zmian mających wpływ na wymiar podatku od nieruchomości

- osób lub jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona

- jednostki statystyki publicznej w przypadku zmian adresowych budynków

- starostę powiatu słupskiego w przypadku zmiany punktów granicznych położonych na granicy powiatu Miasto Słupsk i powiatu słupskiego.

 1. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości na terenie miasta Słupska.

 2. Prowadzenie spraw zmiany granic obrębów ewidencyjnych.

 3. Przekazywanie kopii bazy danych ewidencji gruntów i budynków Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku.

 4. Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych dotyczących gruntów, budynków, lokali.

 5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji prac geodezyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

 6. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

3. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w celu bezkolizyjnego ich usytuowania względem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych.:
 1. prowadzenie rejestru wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 2. organizacja i udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta Słupska

 3. wydawanie opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 4. udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego danych z numerycznej mapy uzgodnionych, projektowanych sieci uzbrojenia terenu celem wniesienia ich na sporządzane mapy do celów projektowych.

4. Założenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia.

5. Założenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych.

5. Zakładanie, inwentaryzacja geodezyjnych osnów szczegółowych, zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych.

6. Ochrona znaków geodezyjnych (punktów osnowy geodezyjnej).

7. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu udostępniania i zgłaszania zmian danych ewidencyjnych.

8. Prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.


Zadania własne gminy uregulowane przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami):

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów nieruchomości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości.

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu scalenia i podziału nieruchomości.


Zadania własne gminy uregulowane przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami):

1. Ustalanie numerów porządkowych (adresów) budynków.

2. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie informatycznym.

3. Przekazywanie jednostce statystyki publicznej informacji o nadaniu/zmianie numerów porządkowych (adresów) budynków.

4. Rozgraniczanie nieruchomości.


Zadania własne gminy uregulowane przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2013 r, poz. 594, z późniejszymi zmianami):

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie nadawania nazw ulic i placów i dróg wewnętrznych w mieście Słupsku.

2. Przekazywanie jednostce statystyki publicznej uchwał Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie nadawania nazw ulic, placów i dróg wewnętrznych w mieście Słupsku.


W zakresie innych działań

a) przygotowywanie aktów prawnych, związanych z zakresem pracy Wydziału Geodezji i Katastru w postaci elektronicznej

b) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji i Katastru

b) przekazywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej do ogłoszenia w wojewódzkim

dzienniku urzędowym.

c) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Bogusława Burda
Renata Dobrzyniewicz
© 2014 Urząd Miejski w Słupsku