Dialog społeczny w Mieście

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Inicjatywy lokalne

Inicjatywy lokalne

Od 9 czerwca 2022 r. zapraszamy mieszkańców Miasta do składania propozycji zadań w ramach realizacji inicjatyw lokalnych zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/647/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to jedna z form realizacji zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mieszkańcy mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania publicznego.

Zadania zgłaszane przez mieszkańców mogą dotyczyć:

 1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

 2. Działalności charytatywnej;

 3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 6. Promocji i organizacji wolontariatu;

 7. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, (wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa);

 9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego);

 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 11. Rewitalizacji.

Realizacja zadania, odbywa się na podstawie umowy pomiędzy wnioskodawcami a Miastem Słupsk. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.

Mieszkańcy w ramach inicjatywy mogą wnieść do wykonania zadania wkład pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Ponadto mogą na podstawie umowy użyczenia otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe kryteria i zasady udzielania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej zostały określone w Uchwale Nr XLIV/647/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Chcąc ułatwić naszym Mieszkańcom składanie zadań, załączamy przykładowe wnioski o realizację inicjatywy lokalnej.

Wypełnione wnioski należy składać w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6, w pokoju nr 6, lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego, Plac Zwycięstwa 3, w pokoju nr 6.

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Przykładowy wniosek
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
8 czerwca 2022
Nazwa pliku:
Przykładowy wniosek
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
8 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Araszkiewicz
Data publikacji:
8 czerwca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek