Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
a) informacje zamieszczone nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych, radnych lub pracowników Urzędu itp. i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są:
- oświadczenia majątkowe radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Słupska, pracowników Urzędu;
- interpelacje i zapytania radnych;
- wnioski o udostępnienie informacji publicznych itp.,
b) niektóre informacje zamieszczone w BIP nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Data publikacji strony internetowej BIP: 2004-01-05
Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-02-10
Data sporządzenia oświadczenia: 2020-08-31

Metoda oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono na podstawie analizy pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: firma Paweł Machura - Kraków

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktów jest Pani Agata Dąbrowska, e-mail: e-mail: a.dabrowska@um.slupsk.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jakie dokumenty chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
urzad@um.slupsk.pl
Skrytki ePUAP: /MiastoSlupsk/SkrytkaESP oraz /MiastoSlupsk/ESP

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824) Urząd Miejski w Słupsku zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy).

Zgłoszenie odbywa się w oparciu o procedurę zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności
II. TERMIN ODPOWIEDZI:
Potwierdzenie terminu zamiaru skorzystania z usługi następuje bez zbędnej zwłoki.
III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu (ZKO): Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 6, tel. 59 8488350, e-mail t.poniatowski@um.slupsk.pl
IV. UWAGI:
- świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428);
- zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zostanie ono przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z urzędem w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Słupsku obsługuje interesantów w ośmiu lokalizacjach:
1. Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, który jest główną siedzibą Urzędu;
2. Słupsk, Plac Zwycięstwa 1;
3. Słupsk, ul. Jaracza 5;
4. Słupsk, ul. Starzyńskiego 6 (lokal w Szkole Podstawowej Nr 6);
5. Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6;
6. Słupsk ul. Rynek Rybacki 2;
7. Słupsk Pl. Zwycięstwa 4;
8. Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 (były Urząd Wojewódzki).

1. Budynek główny Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.
Wejście do budynku na poziomie chodnika, przy wejściu głównym zamontowany jest dźwig platformowy pochyły samoobsługowy do przewozu osób na wózkach inwalidzkich umożliwiający dojazd do wydziałów usytuowanych na niskim parterze oraz dojazd do windy. W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz schody pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.
Przy budynku znajduje płatny parking dla petentów oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Budynek Słupsk, Plac Zwycięstwa 1.
Wejście do budynku na poziomie chodnika, w budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Budynek Słupsk, ul. Jaracza 5.
Wejście do budynku możliwe schodami. Winda umiejscowiona jest od południowej strony budynku (winda dojeżdża tylko do pierwszego piętra). Wewnątrz schody pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Budynek Słupsk, ul. Starzyńskiego 6 (lokal w Szkole Podstawowej Nr 6).
Wejście do budynku możliwe tylko schodami.
Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Budynek Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6.
Wejście do budynku na poziomie chodnika. Na parterze znajduje się winda. Wewnątrz schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze
i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.
Przy budynku znajduje parking dla petentów oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Budynek Słupsk, ul. Rynek Rybacki 2.
Wejście do budynku możliwe tylko schodami. Wewnątrz schody pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Budynek Słupsk, ul. pl. Zwycięstwa 4.
Wejście do budynku na poziomie chodnika.
Przy budynku znajduje parking dla petentów oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 (były Urząd Wojewódzki).
Wejście do budynku możliwe schodami lub podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami,W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń.
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus
Data wytworzenia:
31 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
20 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek