Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - udział społeczny w opracowaniu projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska

GkiOŚ-ROŚ-III.602.14.2020/2021

OBWIESZCZENIE


Na podstawie 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) Prezydent Miasta Słupska podaje do publicznej wiadomości informację o:


postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu

aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska


W postępowaniu każdy ma
możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj. projektem dokumentacji i wymaganymi uzgodnieniami) oraz ma prawo składania uwag i wniosków w terminie od 05.04.2021 roku do 26.04.2021 roku.


Dokumentacja udostępniona do wglądu:

  • strona internetowa http://bip.um.slupsk.pl/

  • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 221), poniedziałek-piątek 7.30-15.30, tel. 59 848-84-43.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemne na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.)


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska. Informacja o projekcie dokumentacji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie (www.sios.pl, nr karty 199/2020).

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

  2. na stronie internetowej organu http://bip.um.slupsk.pl/

  3. prasa lokalna

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 marca 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
1 kwietnia 2021
Nazwa pliku:
Obwieszczenie - udział społeczny w opracowaniu projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 marca 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
1 kwietnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek