Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Prezydent Miasta Słupska


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku.


Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych.Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska.

Uprawnionym do wnioskowania jest właściciel lub współwłaściciel ww. lokalu.Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek, mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę tzw. „kopciucha” na ekologiczne źródło ciepła.Program dofinansowuje zastosowanie następujących źródeł ciepła:

 • pompa ciepła powietrze/woda

 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).


Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.Wysokość dofinansowania:Poziom 1 – PODSTAWOWY

(dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł)

 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000 zł

  (dot. Beneficjentów końcowych programu, którzy do dnia ogłoszenia o zmianie programu tj. do dnia 29 września 2023 roku zawarli umowę o dofinansowanie z Miastem Słupsk),

 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16.500 zł*

  (dot. Beneficjentów końcowych programu, którzy do dnia ogłoszenia o zmianie programu tj. do dnia 29 września 2023 roku nie zawarli umowy o dofinansowanie z Miastem Słupsk).Poziom 2 – PODWYŻSZONY

(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym)


 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 25.000 zł

  (dot. Beneficjentów końcowych programu, którzy do dnia ogłoszenia o zmianie programu tj. do dnia 29 września 2023 roku zawarli umowę o dofinansowanie z Miastem Słupsk),

 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 27.500*

  (dot. Beneficjentów końcowych programu, którzy do dnia ogłoszenia o zmianie programu tj. do dnia 29 września 2023 roku nie zawarli umowy o dofinansowanie z Miastem Słupsk).Poziom 3 – NAJWYŻSZY

(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego)

 • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 37.500 zł

  (dot. Beneficjentów końcowych programu, którzy do dnia ogłoszenia o zmianie programu tj. do dnia 29 września 2023 roku zawarli umowę o dofinansowanie z Miastem Słupsk),

 • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 41.000*

  (dot. Beneficjentów końcowych programu, którzy do dnia ogłoszenia o zmianie programu tj. do dnia 29 września 2023 roku nie zawarli umowy o dofinansowanie z Miastem Słupsk).* Zgodnie z zapisami programu po zmianie ogłoszonej w dniu 29 września 2023 roku „Beneficjent końcowy programu może ubiegać się o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji zgodnie z brzmieniem programu po zmianie, pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia o zmianie programu nie zawarł umowy o dofinansowanie z gminą.”Dodatkowe ważne informacje:

 1. Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania:

  1. na wymianę wyłącznie okien i drzwi w lokalu; warunkiem otrzymania dofinansowania na ten cel jest wymiana źródła ciepła, wówczas koszty wymiany okien i drzwi modą stanowić dodatkowy koszt podlegający dofinansowaniu,

  2. na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej,

  3. jeśli w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego,

  4. jeśli wnioskodawca uprawniony do 2 lub 3 poziomu dofinansowania prowadzi działalność gospodarczą i roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa, przekroczył odpowiednio: czterdziestokrotność lub dwudziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. Poniesienie pierwszego kosztu może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie z Miastem Słupsk. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia i rozliczenia umowy z Miastem to około 6 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2025 roku.

 2. Nabór wniosków będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2025 roku lub do momentu wykorzystania dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Gdańsku.

 3. Zaświadczenia o spełnieniu kryterium dochodowego dla osób uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, tj. 60 % i 90 % zamieszkałych w Słupsku, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15 D w Słupsku.

 4. Wnioskowane dofinansowanie stanowi refundację kosztów, to znaczy, że wnioskodawca musi najpierw sam sfinansować przedsięwzięcie, a następnie ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku:

  https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie/Uwaga:

Złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z Miastem nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez Miasto dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku.Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
30 października 2023
Nazwa pliku:
Regulamin naboru wnioskow
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” – po zmianie 29.09.2023r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
29 września 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
30 października 2023
Nazwa pliku:
Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wniosek o dofinansowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
17 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do wniosku o dofinansowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do wniosku o dofinansowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
dot. Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez współwłaściciela
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 do wniosku o dofinansowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
dot. Załacznika nr 3 do wniosku o dofinansowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
18 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Umowa_wzor
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wniosek o płatność - Załącznik Nr 2 do umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Protokół odbioru - załacznik do wniosku o płatność
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Wymagane dokumenty rozliczeniowe
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023
Nazwa pliku:
Instrukcja wypelniania wniosku o płatność
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek