Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szpilewskiego”

GKiOŚ.ROŚ.6220.20.2022.NM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

z a w i a d a m i am,

iż w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek z dnia 15.07.2022 roku Pełnomocnika Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (z siedzibą ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Słupsk), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szpilewskiego”, planowanego do zrealizowania na działkach: obręb 0011 - działka o nr ew. 1/108; obręb 0010 - działki o nr ew.: 53/3, 52/4, 944, 53/3, 52/1, 51, 941, 36/36, 34/11, 35, 945, 946, 36/33, 947, 36/28, 874/7, 5, 4, 968/10, 968/11, 968/1, 874/3, 968/9 w Słupsku - Prezydent Miasta Słupska postanowieniem z dnia 26.05.2023 znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.20.2022.NM podjął postępowanie administracyjne dla niniejszego przedsięwzięcia - zawieszone postanowieniem z dnia 20.02.2023 roku zgodnie z przesłanką wynikającą z art. 63 ust. 5 wskazanej wyżej ustawy, tj. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowy raport złożono pismem z dnia 18.05.2023 roku (data wpływu: 22.05.2023 roku). Tut. organ wystąpił pismem z dnia 26.05.2023 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój nr 221), Plac Zwycięstwa 3 (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30). Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowym postanowieniu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tut. Urząd (sios.pl).

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,

  3. na stronie internetowej organu: www.bip.um.slupsk.pl,

  4. w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 maja 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
31 maja 2023
Nazwa pliku:
Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szpilewskiego”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 maja 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
31 maja 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek