Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa stacji demontażu pojazdów na działce 194, przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Słupsku

Słupsk, dnia 12 września 2023 r.

GKiOŚ-ROŚ-III.6220.2.2019

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

z a w i a d a m i am


że po uznaniu za wycofany wniosku z dnia 15.04.2019 roku przedłożonego przez Panią Agnieszkę Orłowską, pełnomocnika METZŁOM LIGĘZA Sp. Jawna (76- 200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 3) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa stacji demontażu pojazdów na działce 194, przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Słupsku” (ze zmienioną nazwą przedsięwzięcia w „aneksie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW W SŁUPSKU na działce nr 194, przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Słupsku” z dnia 05.07.2019 roku na „Przebudowa budynku w zakresie dostosowania do stacji demontażu pojazdów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 194, przy ul. Grunwaldzkiej w Słupsku”) - Prezydent Miasta Słupska w dniu 12.09.2023 roku wydał decyzję Nr 8/2023 znak: GKiOŚ-ROŚ-III.6220.2.2019 o umorzeniu w całości niniejszego postępowania administracyjnego.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój nr 221) w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :


  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  2. na stronie internetowej organu: www. slupsk.pl,

  3. w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
12 września 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 września 2023
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa stacji demontażu pojazdów na działce 194, przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
12 września 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek