Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” – deklaracje o dofinansowanie w ramach II naboru

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza nabór deklaracji o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku (II nabór).


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił zmianę Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa pomorskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem.


Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.


W celu oszacowania skali zapotrzebowania oraz liczby osób i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych udziałem w programie, przygotowano ankietę - wstępną deklarację skorzystania z dofinansowania dla budynków zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska.Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania, czy też z przyznaniem dofinansowania.Dla jednego lokalu/budynku można złożyć tylko jedną deklarację.Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, w godzinach pracy urzędu lub przesłać elektronicznie na adres wgkios@um.slupsk.pl w terminie do 11 grudnia 2023 roku(decyduje data wpływu do urzędu).Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w przypadku uzyskania dotacji, ogłoszony nabór właściwych wniosków dla beneficjentów końcowych.* * * * *


PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE


Beneficjentem końcowym Programu są:

- osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie,

- wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.


Wnioskodawcy, będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę tzw. „kopciucha” na ekologiczne źródło ciepła.Program dofinansowuje zastosowanie następujących źródeł ciepła:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • pompa ciepła powietrze/woda,

 • pompa ciepła powietrze/powietrze,

 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.Dodatkowo można będzie wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a także wyłącznie dla wspólnot mieszkaniowych: ocieplenie przegród budowlanych oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.Intensywność dofinansowania:Część 1 - Poziom PODSTAWOWY

(dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł)

 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16.500 zł.Część 2 - Poziom PODWYŻSZONY

(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 27.500 zł.

Część 3 - Poziom NAJWYŻSZY

(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego)

 • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 37.500 zł.Część 4WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

(w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację,

 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 360.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375.000 zł w przypadku przedsięwzięcia uwzględniającego pompy ciepła),

 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150.000 zł, gdy przedsięwzięcie obejmuje tylko termomodernizację bez wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku:

https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie-2/Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 59 84 88 245 lub osobiście w pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3).Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora WGKiOŚ
Data wytworzenia:
9 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
9 listopada 2023
Informację zaktualizował:
Beata Wietrzyńska
Data aktualizacji:
22 listopada 2023
Nazwa pliku:
Deklaracja dot. osób fizycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora WGKiOŚ
Data wytworzenia:
9 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
9 listopada 2023
Nazwa pliku:
Deklaracja dot. wspólnot mieszkaniowych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora WGKiOŚ
Data wytworzenia:
9 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
9 listopada 2023
Nazwa pliku:
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora WGKiOŚ
Data wytworzenia:
9 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
9 listopada 2023
Nazwa pliku:
Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 1), 2) i 3) Programu – dot. osób fizycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora WGKiOŚ
Data wytworzenia:
9 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
9 listopada 2023
Nazwa pliku:
Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4) Programu – dot. wspólnot mieszkaniowych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora WGKiOŚ
Data wytworzenia:
9 listopada 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
9 listopada 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek