Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rzedsięwzięcia polegającego na modernizacji kotła węglowego WR-25 nr K1 w Kotłowni Rejonowej nr 1 w Słupsku na kocioł biomasowy


GkiOŚ.ROŚ.6220.31.2023.MM

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)


z a w i a d a m i am,


że na wniosek ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. (z siedzibą ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji kotła węglowego WR-25 nr K1 w Kotłowni Rejonowej nr 1 w Słupsku na kocioł biomasowy.

W dniu 27 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Słupska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu uzyskania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój nr 221) w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :


  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,

  3. na stronie internetowej organu: www.bip.um.slupsk.pl,

  4. w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
4 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Zawiadomienie z dnia 04.12.2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
4 grudnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek