Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie stron w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa sieci cieplnej technologicznej, linii kablowej SN oraz linii światłowodowej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej do kotłowni KR-2

GKiOŚ.ROŚ.6220.2.2024.NK

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)


z a w i a d a m i am,


że na wniosek Pani Elżbiety Klimek pełnomocnika Engie EC Słupsk Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci cieplnej technologicznej, linii kablowej SN oraz linii światłowodowej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej do kotłowni KR-2 ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku”, planowanego do zrealizowania na działkach o nr ew. 38/49, 38/46, 197/5, 195, 213, 46/98, 46/66, 46/81, 59, 58/10, 58/11, 211, 69/1, 58/12, 58/14, 58/23 obr. 1 oraz 59, 7/1, 7/6, 7/9, 8, 9 obr. 2 Miasta Słupska.

Pismami z dnia 22.04.2024 roku Prezydent Miasta Słupska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu uzyskania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój nr 221) w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  2. na stronie internetowej organu: www.bip.um.slupsk.pl,

  3. w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Zawiadomienie stron w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa sieci cieplnej technologicznej, linii kablowej SN oraz linii światłowodowej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej do kotłowni KR-2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
24 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek