Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:

Przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Słupska przed przekazaniem do CEIDG

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówDziałalność gospodarczaZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zmiana treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia / zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZaświadczeniaZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowyZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportowe
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie wtórnika licencji / wypisu na wykonywanie transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Wznowienie wykonywania transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowy
Procedura:
Wnioski:

Dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie miasta Słupska

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówDziałalność gospodarcza
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie wtórnika zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia o spełnieniu przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy wymogu zdolności finansowej

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:

Udzielenie informacji o danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówMeldunki
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówWymeldowanie
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówWymeldowanie
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówWymeldowanie
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówWymeldowanie
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówWyjazd poza granice
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówWyjazd poza granice
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówMeldunkiZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówMeldunki
Procedura:
Wnioski:

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówWymeldowanie
Procedura:
Wnioski:

DOWODY OSOBISTE

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówDowód osobisty
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana dowodu osobistego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówDowód osobisty
Procedura:
Wnioski:

Wydawanie dowodu osobistego z powodu utraty/uszkodzenia dowodu osobistego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówDowód osobisty
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydawanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Odbiór dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówDowód osobisty
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osbistego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówUdostępnienie danych
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych oraz z rejestru dowodów osobistych

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

REJESTRACJA POJAZDÓW

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:

Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Rejestracja pojazdu marki "SAM" (konstrukcja własna)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie numerów identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian zamieszczonych w nim danych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wtórnik / wymiana dowodu rejestracyjnego (utrata, zniszczenie, brak miejsca na wpisy)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Dokonanie wpisów i wykreśleń w dowodzie rejestracyjnym

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem dotychczasowego numeru) / dodatkowa tablica rejestracyjna

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wymiana tablic rejestracyjnych (ze zmianą numeru rejestracyjnego)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym / Wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Wnioski:

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie uprawień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówUprawnienia
Procedura:

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

EWIDENCJA KIEROWCÓW

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:

Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 124 ustawy o kierujących pojazdami

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany nazwiska

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana prawa jazdy z powodu zniszczenia dokumentu

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu zniszczenia dokumentu

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu ważności badań lekarskich lub psychologicznych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu upływu terminu ważności (do roku od dnia uprawomocnienia się decyzji o zatrzymaniu)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu upływu terminu ważności (po roku od dnia uprawomocnienia się decyzji o zatrzymaniu)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy (KOD: 95)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Przywrócenie uprawnień po cofnięciu i zwrot zatrzymanych praw jazdy (w przypadku zakazów orzeczonych przez sądy)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zwrot zatrzymanych uprawnień (w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyUprawnienia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Przywrócenie cofniętych uprawnień

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyUprawnienia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Przywrócenie cofniętych uprawnień (w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyUprawnienia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:

Wydanie wtórnika (utraconego) zagranicznego prawa jazdy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wpis do ewidencji instruktorów (wydanie legitymacji instruktora)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdy
Procedura:
Wnioski:

Przedłużenie ważności uprawnień instruktora (legitymacji instruktora)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyUprawnienia
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyUprawnieniaZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
Procedura:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek