Finanse Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty lokalne na rok 2019


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE


Informujemy podatników, iż decyzje dotyczące podatku od nieruchomości wydawane na małżonków,

którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości, wystawiane są w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach dla każdego z małżonków.


Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości.

Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

Decyzja wymiarowa dotycząca nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a ustalony podatek dotyczy całej nieruchomości.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części świadczenia (uiszczenia należnego podatku) od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka)

powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W celu ustalenia zobowiązania podatkowego osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI WYMIENIONYCH PODATKÓW:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • nie będą wydawane i doręczane podatnikom - osobom fizycznym - decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);

  • jeżeli kwota któregokolwiek z wymienionych wyżej podatków nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.

  • w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informujemy, że zgodnie z art. 210 § 1a decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania. Mając na uwadze powyższe od dnia 01.01.2018 r. decyzje wydawane przez Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia ww. podatków będą sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informujemy ponadto, iż obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Oznacza to, iż przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział w nieruchomości, na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnych budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje. Ponadto w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek złożenia informacji oraz aktualizacji w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

Częściami wspólnymi budynku są:

- korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku, oprócz powierzchni klatki schodowej – pionowego ciągu komunikacji;

- części piwnic (niestanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie;

- pomieszczenia gospodarcze;

- pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);

- budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (niestanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Sposób wyliczenia części wspólnych budynku:

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy udział właściciela lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 50 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/10000, co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 41,86 m2, zgodnie z wyliczeniem: 50 m2 x 8372/10000= 41,86 m2.

Korektę podatku od nieruchomości należy złożyć na druku informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, DN-1 Prezydentowi Miasta Słupska.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.


PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.


PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych - w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.


TERMINY PŁATNOŚCI:

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300);


2. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300);


3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego.


4. Prawnie uzasadniony interes:

nie dotyczy


5. Informacja o odbiorcach

Odbiorcą Państwa danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych;


6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


7. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.


8. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.


9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.


11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu, dla którego zostały zebrane.
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Informację zaktualizował:
Małgorzata Jorman
Data aktualizacji:
4 lutego 2019
Nazwa pliku:
Uchwała Nr II/9/18 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
Uchwała Nr II/10/18 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 listopada 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XXXII/378/16 w sprawie określenia wzorów formularzy IN-1, IR-1, IL-1, DN-1, DR-1, DL-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
IN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ZN-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
IR-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ZR-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
IL-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ZL-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
DN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ZN-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
DR-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ZR-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
DL-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ZL-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
DT-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
DT-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
ZN-1B
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
28 grudnia 2018
Nazwa pliku:
DT-1 2019
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Z-ca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
4 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 lutego 2019
Nazwa pliku:
DT-1A 2019
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Z-ca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
4 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek