Finanse Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W celu ustalenia zobowiązania podatkowego osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Jeżeli kwota podatku za dany rok nie przekroczy 100,00 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy podatników, iż decyzje dotyczące podatku od nieruchomości wydawane na małżonków,

którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości, wystawiane są w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach dla każdego z małżonków.


Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości.

Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

Decyzja wymiarowa dotycząca nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a ustalony podatek dotyczy całej nieruchomości.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części świadczenia (uiszczenia należnego podatku) od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka)

powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.


Informujemy ponadto, iż obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Oznacza to, iż przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział w nieruchomości, na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnych budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje. Ponadto w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek złożenia informacji oraz aktualizacji w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

Częściami wspólnymi budynku są:

- korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku, oprócz powierzchni klatki schodowej – pionowego ciągu komunikacji;

- części piwnic (niestanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie;

- pomieszczenia gospodarcze;

- pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);

- budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (niestanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Sposób wyliczenia części wspólnych budynku:

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy udział właściciela lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 50 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/10000, co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 41,86 m2, zgodnie z wyliczeniem: 50 m2 x 8372/10000= 41,86 m2.

Korektę podatku od nieruchomości należy złożyć na druku informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, DN-1 Prezydentowi Miasta Słupska.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
IN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
ZIN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
ZIN-2
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
ZIN-3
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
DN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
ZDN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021
Nazwa pliku:
ZDN-2
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Witkowska Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
1 grudnia 2021
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
1 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek