Strategiczne inwestycje

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

W dniu 4 grudnia 2017 r. Miasto Słupsk podpisało z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramach poddziałania 8.1.2 RPO WP 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację.

Zakres projektu uwzględnia:

1. Wykreowanie przestrzeni publicznej na obszarach nadrzecznych wraz z budową elementów infrastrukturalnych poprawiających dostępność komunikacyjną – odcinek 700m, dwie kładki z odnogą, pow. terenów zielonych 3 ha (zagospodarowanie Bulwarów rzeki Słupi);

2. Przebudowę i modernizację infrastruktury w ciągu pasów drogowych ul.: Mostnika, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów, Armii Krajowej – poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów aktywizacji społecznej, kulturalnej oraz polityki opiekuńczej- dł.1760 m;

3. Odbudowę i rewaloryzację Baszty Obronnej wraz z budynkiem przymurnym na potrzeby stworzenia Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu – „Obalmy mury” (F.Nullo)– łączna pow. zabudowy 229,25 m2;

4. Remont podwórka na terenach nadrzecznych ograniczonych ul.: Partyzantów, A. Krajowej i Szkolną – pow. 0,6 ha;

5. Adaptację i rozbudowę budynku tzw. Wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii.

6. Kwartały zabudowy w rejonie ul. Długiej, w tym:

a) przebudowę infrastruktury w pasach drogowych ul. Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka – dł. 1483,55 m;

b) zagospodarowanie podwórek w rejonie ul. Długiej, przy Placówce Wsparcia Dziennego oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej – pow. ok.1 ha;

c) remont i przebudowę obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki” – pow. użytkowa ok. 197,74 m2;

7. Rewaloryzację istniejących skwerów na OR (Park Waldorffa, Pl. Powstańców Warszawy, Al. Sienkiewicza) - pow. 4,8 ha;

8. Remont i przebudowę wnętrz kamienicy Otto Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia – pow. użytkowa ok. 542,17 m2;

9. Renowację, rewaloryzację i remont wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków -20 komunalnych i 33 wspólnot mieszkaniowych;

10. Cross–financing – „Miasto bliskie” – realizacja przedsięwzięć służących zwiększeniu zaangażowania mieszkańców oraz rozwoju postaw społecznych poprzez drobne interwencje w miejscach wskazanych przez mieszkańców obejmujące nasadzenia roślin na terenach publicznych, montaż ławek i innych elementów małej architektury, montaż lamp, opraw oświetleniowych, likwidacja barier architektonicznych.

Cele realizacji projektu:

– tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej,

-integracja mieszkańców, w tym międzypokoleniowa,

– wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

Efekty realizacji:

– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 265,2 ha;

– liczba mieszkańców na obszarze objętych wsparciem – 22.320 os.;

– liczba wspartych obiektów – 53 obiekty;

– poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji;

– wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego;

– pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej i obywatelskiej mieszkańców;

– rewaloryzacja, modernizacja i adaptacja istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych;

– poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz wizerunku i atrakcyjności obszaru rewitalizacji.

Okres realizacji: 2017-2023

Całkowita wartość projektu: 101 878 460,68 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 38 025 832,91 zł

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Justyna Pluta
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
10 sierpnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek