Strategiczne inwestycje

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej

Przedmiotem projektu jest budowa węzła o znaczeniu krajowym w Słupsku integrującego różne środki transportu zbiorowego. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1) Przebudowę ul. Towarowej na odcinku o długości ok. 265 m, od ul. Sobieskiego do torów kolejowych.

2) Budowę dodatkowych odcinków ulic i dróg dla obsługi obiektu dworca autobusowego. Przewidziano budowę nowego odcinka ulicy, określonego nazwą roboczą Nowa Towarowa (długość ok. 322m).

3) Zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej (zadanie spółki MZK).

4) Budowę po zachodniej stronie torów wielofunkcyjnego budynku obsługi węzła (dworzec autobusowy) wraz z zapleczem socjalnym oraz miejscem obsługi podróżnych udostępnionym dla przewoźników międzynarodowych, krajowych i regionalnych (zagospodarowanie opisano poniżej).

5) Montaż 10 szt. wiat przystankowych.

6) Uzupełnienie funkcjonującego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o 16 nowych lokalizacji tablic.

7) Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej transport zbiorowy oraz promocji projektu zgodniej w wytycznymi RPO WP 2014-2020.

Na terenie dworca autobusowego przewidziano:

1) Plac manewrowo-postojowy dla autobusów: przy budynku dworca autobusowego przewiduje się 3 stanowiska równoległe dla autobusów/autokarów dalekobieżnych, na terenie wewnętrznym dworca przewidziano 8 ukośnych miejsc, na placu dworca wyznaczono 12 miejsc postojowych/odstawczych dla autobusów (miejsca przejazdowe).

2) Przystanki z peronami dla obsługi pasażerów (3 perony przy budynku będą zadaszone).

3) 2 parkingi wydzielone dla samochodów osobowych: parking nr 1: 54 miejsca, parking nr 2: 52 standardowe miejsca postojowe, 16 miejsc specjalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych, Taxi oraz miejsc postoju krótkotrwałego typu „kiss&ride”.

4) Przy dworcu zaplanowano parking rowerowy (bike&ride) na 56 miejsc (stojaków) z samoobsługową stacją naprawy rowerów i elektrycznym kompresorem rowerowym.

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 9.1.2 Transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 42 74 351,70 zł, a przyznane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 29 180 656,96zł. Okres realizacji projektu: 2017 – 2023.

Cele i efekty realizacji projektu:

- budowa węzła o znaczeniu krajowym – połączenia kolejowe i autobusowe z całym krajem;

- poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym;

- przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia;

- zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego);

- wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna);

- zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców MOF Słupska;

- poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych;

- rozwój terenów przyległych do węzła - rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru;

- poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Justyna Pluta
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
10 sierpnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek