Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA NR 2/05/GPS Z DNIA 11 KWIETNIA 2005 ROKU

data wystawienia: 15.04.2005 15:22
status: zamknięte
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135)
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia funduszu poręczeniowego oferującego małym i średnim przedsiębiorcom z terenu miasta Słupska oraz okolicznych gmin dostęp do kapitału pozabankowego, przeznaczonego na ich rozwój i inwestycje.

1.Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w kwocie: 27.400,00 zł.

2.Zasady przyznawania dotacji:

-o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których jest mowa w art. 7 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXIII/212/04 z dnia 31 marca 2004 w sprawie wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

-realizacja zadania publicznego musi być zgodna z celami zapisanymi w statucie organizacji;

-dotacja jest przyznawana na zasadzie wsparcia realizacji zadania publicznego;

-przyznane środki powinny zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, efektywnie, oszczędnie i terminowo;

-warunkiem przyznania dotacji jest złożenie w terminie kompletnej oferty;

3.Termin realizacji zadania: 2005 rok.

4.Warunki realizacji zadania: organizacja ubiegająca się o realizację zadania powinna posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia funduszy poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, posiadać odpowiednie zasoby kadrowe oraz warunki techniczne potrzebne do realizacji zadania.

5.Miejsce i termin składania ofert: kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. nr 193, poz. 1891) należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 11 maja 2005 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Słupsku z dopiskiem \"konkurs ofert – fundusz poręczeniowy\".

6.Tryb i kryteria wyboru oferty: rozpatrzenia ofert dokona powołany w tym celu Zespół Konsultacyjny. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2005 r.

Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria:

1)ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem w/w podanych informacji,

2)ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych, ze szczególnym uwzględnieniem realności wykonania zadania w oparciu o przedstawioną w ofercie informację,

3)doświadczenie podmiotu w zakresie prowadzenia funduszy poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,

4)możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na realizację zadania.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2005
Informację opublikował:
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski
Data publikacji:
15 kwietnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek