Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz lokali użytkowych z zasobu komunalnego, zarządzanego przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym w systemie „7 za 1”

data wystawienia: 25.10.2021 9:56
status: zamknięte

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przedstawia wykaz lokali użytkowych z zasobu komunalnego, zarządzanego przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku,

przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym w systemie „7 za 1”


L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Informacja dodatkowa o lokalu

1

ul. Grodzka 7

20,01

Obr. 6

działki nr 711/2 i nr 711/3

(bud. 774)

poziom przyziemia, wejście z ulicy

Lokal do remontu, brak ogrzewania (oczekiwane ogrzewanie elektryczne), brak wentylacji, część lokalu zajmują schody wewnętrzne, istnieje konieczność wydzielenia pomieszczenia sanitarnego – toalety. Lokal posiada instalację wodną i kanalizacyjną.

2

ul. St. Staszica 13

36,22

Obr. 6

działka nr 562/2

(bud. 738)

poziom pierwszego piętra, wejście po zewnętrznych schodach

Lokal do remontu, brak ogrzewania (oczekiwane ogrzewanie elektryczne), brak wentylacji, brak instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

3

ul. MKS Cieśliki

1 of - 2

78,61

(w tym poziom przyziemia 25,00)

Obr. 6

działka nr 1846

(bud. 1134)

poziom parteru i przyziemia, wejście od podwórka

Lokal do remontu, brak ogrzewania, (oczekiwane ogrzewanie elektryczne), brak ogrzewania. Lokal posiada instalację wodną i kanalizacyjną.

4

ul. H. Pobożnego 20A

19,91

Obr. 13

działka nr 240/2

(bud. 197)

poziom przyziemia, wejście z ulicy

Lokal do remontu, brak wentylacji. Lokal posiada ogrzewanie miejskie, instalację wodną i kanalizacyjną.

5

ul. J. Kilińskiego 16

23,39

Obr. 6

działka nr 755

(bud. 1060)

poziom przyziemia, wejście z ulicy

Lokal do remontu, brak ogrzewania (oczekiwane ogrzewanie elektryczne), brak wentylacji. Lokal posiada instalację wodną i kanalizacyjną.

6

ul. Wojska Polskiego 51

111,89

(w tym poziom przyziemia 40,16)


Obr. 6

działki : nr 494/2

(bud. 1116) i nr 494/1 (bud. 2930)

poziom parteru i przyziemia, wejście z bramy budynku

Lokal do remontu, brak ogrzewania (oczekiwane ogrzewanie gazowe – w lokalu istnieje instalacja grzewcza wewnętrzna lub elektryczne). Lokal posiada instalację wodną i kanalizacyjną.

7

ul. H. Pobożnego 17

28,78

Obr. 13

działka nr 250/2

(bud. 239)

poziom przyziemia, wejście z ulicy

Lokal do remontu, brak ogrzewania (oczekiwane ogrzewanie elektryczne), brak wentylacji. Lokal posiada instalację wodną. W lokalu brak instalacji kanalizacyjnej.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym obowiązuje od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 14 grudnia 2021 r.

Osoba zainteresowana, zobowiązana jest do złożenia wniosku stanowiącego załącznik do wykazu wraz z kompletem niezbędnych załączników.


Wnioski przyjmowane są od dnia 15 listopada 2021 r. w PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O., UL. J. TUWIMA 4 w SŁUPSKU – w sekretariacie Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Załącznik nr 3 „7 za 1” – WNIOSEK O WYNAJĘCIE W TRYBIE BEZPRZEATRGOWYM w systemie „7 za 1” do pobrania ze strony internetowej www.pgm.slupsk.pl (zakładka dla klienta→lokale użytkowe, garaże, reklamy→tryb bezprzetargowy „7 za 1”.Wnioski o wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych ujętych w wykazie mogą składać osoby prawne i osoby fizyczne

niemające zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupska. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.


Do wniosku należy dołączyć :


• zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz opłat należnych Miastu Słupsk (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Słupsku w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, ul. S. Jaracza 5),


• oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień (oświadczenie stanowi załącznik do wniosku – do pobrania ze strony internetowej www.pgm.slupsk.pl ),


• aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis ewidencji działalności gospodarczej, właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika.


Ważne informacje :

 1. Pierwszeństwo uzyskania najmu otrzymuje ta osoba, której wniosek wpłynie jako pierwszy (decydować będzie data oraz godzina) zgodnie z ww. wskazaniami.

 2. Wszelkie prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych) w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów zarówno w czasie trwania stosunku najmu, jak i po jego zakończeniu. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont (remont nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy).

 3. Rozpoczęcie działalności w wyremontowanym lokalu przez Najemcę musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy najmu.

 4. Przez okres remontu Najemca nie uiszcza opłat czynszu związanych z najmem lokalu, ponosi koszty niezależne od Wynajmującego

  (obciążony jest zaliczkami na poczet opłat za wodę, odprowadzenia ścieków). Najemca podpisuje indywidualne umowy na odbiór nieczystości stałych oraz dostarczenie energii elektrycznej. Natomiast po okresie prowadzenia remontu w lokalu zostaje obciążony czynszem w wysokości 1,00 zł za m² powierzchni lokalu przez okres 7 lat trwania stosunku najmu (siedem lat nieprzerwanego stosunku najmu). Po upływie 7 lat najemca podejmie decyzję w sprawie przedłużenia najmu ze stawką obowiązującą na dany okres lub zwróci lokal właścicielowi – Miastu Słupsk.

 5. Do kwoty czynszu najmu (netto) naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

 6. Przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do uiszczania zaliczek tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku.

 7. Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji niepodlegającej oprocentowaniu w wysokości 300 % czynszu netto przed podpisaniem umowy najmu.

 8. Oprócz czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczaniapodatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikających z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).

 9. Z Najemcą lokalu umowa najmu zostanie zawarta na czas określony na 7 lat z możliwością pierwszeństwa przedłużenia umowy najmu na czas nieokreślony zgodnie z ww. wskazaniami w punkcie 4 wykazu.


Szczegółowe informacje na temat procedury bezprzetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 13°°- 15ºº w siedzibie Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o - Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do wycofania z trybu bezprzetargowego lokalu użytkowego bez podania przyczyn.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 października 2021
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
25 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek