Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagosp. terenu rekreacji i wypoczynku w ramach zadania pn. "Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. J. Trendla"

data wystawienia: 14.03.2022 14:30
status: zamknięte

Słupsk,dnia 14.03.2022r.


PP.RPP.6733.2.2022
OBWIESZCZENIE

o opracowaniu projektu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r., poz. 503) zawiadamia się, że w związku z wnioskiem z dnia 28.01.2022r. Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99 sporządzono analizę stanu faktycznego i prawnego terenu oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych, a także projekt decyzji dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacji i wypoczynku dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Słupska w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku im. Józefa Trendla – Słupski Budżet Obywatelski 2022”, zlokalizowanej na terenie działki nr 8/9 położonej w obrębie 20 przy ul. K. Arciszewskiego w Słupsku (Park im. Józefa Trendla).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 107), w każdy poniedziałek w godz. 730-1630, od wtorku do czwartku w godz. 730- 1530 i w każdy piątek w godz. 730- 1430.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Słupska oraz na stronie internetowej: www.bip.um.slupsk.pl, w zakładce ogłoszenia.Oznaczenie stron postępowania:

1. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk

2. Miasto Słupsk (Wydział Zarządzania Nieruchomościami), Plac Zwycięstwa 3, 76 - 200 Słupsk

3. MON - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8, 81-912 Gdynia

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

  • na stronie internetowej organu: www.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
14 marca 2022
Informację opublikował:
Aleksandra Anuszewska
Data publikacji:
14 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek