Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

data wystawienia: 7.07.2023 8:13
status: zamknięte

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przedstawia wykaz lokalu użytkowego z zasobów komunalnych, zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku,

przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym


L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Ilość zorganizowanych przetargów

Cena wywoławcza czynszu (netto)

ostatnim przetargu

Cena czynszu (netto)

w trybie bezprzetargowym

1

Al. Sienkiewicza 21

67,55

obręb 6

działka nr 589/7

(bud. 346 i 347)

Przyziemie, wejście
od ulicy Murarskiej

dwa przetargi

1.114,00

811,00


Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym obowiązuje do dnia 30 września 2023 roku. Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków przez zainteresowanych obowiązuje kolejność ich złożenia.


Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej w formie papierowej lub w sekretariacie w PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. J. TUWIMA 4 w SŁUPSKU (WNIOSEK O WYNAJĘCIE W TRYBIE BEZPRZEATRGOWYM – dostępny jest na stronie www.pgm.slupsk.pl dla klientów lokale użytkowe, garaże, reklamy → pliki do pobrania → wniosek o najem lokalu użytkowego/garażu/magazynu w trybie bezprzetargowym – załącznik nr 1). Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się kolejność jego złożenia oraz przyszły sposób zagospodarowania (wykorzystania) lokalu.


Wnioski o wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego ujętego w wykazie mogą składać osoby prawne i osoby fizyczne niemające zadłużenia wobec Miasta Słupsk z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 84 25 222.


Do wniosku należy dołączyć :


• zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz opłat należnych Miastu Słupsk - (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Słupsku w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami),


• oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,


aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis ewidencji działalności gospodarczej, właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,


Informacje dodatkowe :

  1. Przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję niepodlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% czynszu netto, przed podpisaniem umowy najmu.

  2. Do kwoty czynszu najmu (netto) naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

  3. Przyszły najemca lokalu zobowiązany jest do uiszczania zaliczek tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku.

  4. Oprócz czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikających z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).

  5. Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych), w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy, poniesionych na prace adaptacyjno - remontowe lub ulepszenia w lokalu. Najemca, wyrażający wolę dokonania remontu lub ulepszenia we własnym zakresie uprawniony jest do zwrotu kosztów po spełnieniu warunków określonych przez Wynajmującego :

a) Najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy, zawierającym deklarację wykonania remontu lub ulepszenia i oświadczeniem o gotowości poniesienia kosztów z tego tytułu,

b) wykonanie remontu lub ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki jakie określi Zarządca,

c) Najemca uzyska pisemną zgodę Zarządcy na wykonanie ulepszenia lub remontu;

d) Najemca podpisze umowę określoną w ust. 2, sporządzoną na podstawie zarządzania nr 317/ZNB/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska;

e) na wniosek Najemcy, nastąpi odbiór wykonanych prac, potwierdzony sporządzonym przez Zarządcę protokołem.

  1. Z Najemcą lokalu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.


Szczegółowe informacje na temat procedury bezprzetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84 87 700 lub w siedzibie Administracji Zasobów Gminy PGM Sp. z o. o. - Pl. Zwycięstwa 4, pokój nr 10.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek od godz. 7:00 do godz.17:00

wtorek-czwartek od godz. 7:00 do godz.15:00

piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia trybu bezprzetargowego bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 479/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska z późn. zmianami oraz wzór umowy najmu lokalu znajdują się na stronie internetowej PGM Sp. z o. o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).


UWAGA !

Cena czynszu (podstawowego określonego jako cena wywoławcza w ostatnim przetargu) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli może zostać obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 4 zarządzenia Nr 479/ZNB/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.06.2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska)


L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. Piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*


* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu ww. rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 lipca 2023
Informację opublikował:
Izabela Kobus
Data publikacji:
7 lipca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek