Oświadczenia majątkowe

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

1. Zgodnie z art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązane są następujące osoby:

przewodniczący rady miejskiej, radni, prezydent, zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, członkowie organów zarządzających osób prawnych, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu prezydenta.

2. Zgodnie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.

3. Wszystkie oświadczenia przechowywane są w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3:

a. radnych w Biurze Rady Miejskiej, pokój 116;

b. zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających, pracowników Urzędu wydających decyzje administracyjne z upoważnienia prezydenta w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu , pokój 106;

c. dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania w Wydziale Edukacji, pokój 203.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego:

Radni Rady Miejskiej w Słupsku 2018-2024

Radni Rady Miejskiej w Słupsku 2014-2018

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Słupsku 2018-2023

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Słupsku 2014-2018

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku

Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Słupska

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego miejskimi jednostkami prawnymi

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek