Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podinspektor ds. obsługi kierownictwa

status: zamkniete

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. obsługi kierownictwa

w Biurze Prezydenta Miasta

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie średnie z wymaganym 3 – letnim stażem pracy lub wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy,

 4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

 6. podstawowa znajomość przepisów regulujących pracę administracji samorządowej,

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2007r. Nr 13, poz. 82).


 1. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany udokumentowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

 2. znajomość protokołu dyplomatycznego i zasad savoir-vivre,

 3. umiejętność redagowania pism oraz umiejętność sporządzania syntetycznych notatek,

 4. komunikatywność, systematyczność,

 5. umiejętność argumentowania,

 6. kreatywność, otwartość na otoczenie,

 7. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 8. umiejętność współpracy w zespole,

 9. odporność na stres,

 10. dyspozycyjność, obowiązkowość,

 11. punktualność,

 12. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Praca na powyższym stanowisku polega na organizowaniu pracy członka kierownictwa, zapewnieniu właściwego funkcjonowania sekretariatu oraz nadzoru nad obiegiem korespondencji wpływającej do sekretariatu.

Ważniejsze zadania:

 1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sekretariatu członka kierownictwa,

 2. załatwianie spraw zleconych bezpośrednio przez członka kierownictwa ,

 3. prowadzenie terminarza narad i spotkań z udziałem członka kierownictwa oraz organizowanie tych spotkań,

 4. przygotowywanie tygodniowych informacji o planowanych działaniach przez członka kierownictwa

 5. przyjmowanie i przedkładanie członkowi kierownictwa pism zastrzeżonych do jego wglądu,

 6. rejestrowanie pism skierowanych do członka kierownictwa,

 7. udzielanie bieżącej informacji interesantom, w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,

 8. organizowanie przyjęć interesantów przez członka kierownictwa w sprawach skarg i wniosków oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rejestru interwencji mieszkańców,

 9. tłumaczenie korespondencji i dokumentów zagranicznych

 10. zastępstwo na czas nieobecności pracownika ds. obsługi sekretariatu członka kierownictwa

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem (druk do pobrania poniżej),

 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (druk do pobrania poniżej),

 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń

  o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,

 9. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. obsługi kierownictwa w terminie do dnia 1 lutego 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.umslupsk.oitbd.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez Urząd Miejski w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:
PODINSPEKTOR DS. BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KIEROWNICTWA

W SAMODZIELNYM REFERACIE OBSŁUGI KIEROWNICTWA


Informuję, że w wyniku naboru na w/w. stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której żaden z kandydatów nie otrzymał powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 stycznia 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
26 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek