Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej

w wymiarze etatu: pełnym

W ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

UL. PRZEMYSŁOWA 73, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na na czas określony, może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe techniczne;

 4. co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej;

 5. doświadczenie w prowadzeniu inwestycji;

 6. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym;

 7. znajomość polityki zarządzania mobilnością w kontekście inteligentnych technologii zarządzania miastem (Smart City);

 8. posiadanie umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania jednostką budżetową (ocena na podstawie przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) – w wersji papierowej i multimedialnej;

 9. prawo jazdy kategorii B;

 10. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 11. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 12. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

 • być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego;

 • być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

 • być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej;

 • być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;

 • posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek;

 • prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Kandydat zobowiązany jest przedstawić koncepcję funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w formie papierowej i multimedialnej. Dopuszcza się możliwość udziału obserwatorów w pracach Komisji Rekrutacyjnej na etapie prezentacji koncepcji.

2.Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane studia w zakresie: komunikacji, transportu, budownictwa lądowego, energetyki;

 2. mile widziane studia podyplomowe w zakresie zarządzania;

 3. mile widziana znajomość języka obcego: język angielski lub język niemiecki w stopniu komunikatywnym;

 4. wiedza w zakresie administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego;

 5. doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

 6. umiejętność pracy pod presją czasu;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. predyspozycje i zdolności menedżerskie;

 9. odporność na stres;

 10. dobra organizacja pracy;

 11. wysoka kultura osobista;

 12. obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

 13. umiejętność argumentowania, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Kierowanie pracą podległych pracowników oraz realizacja zadań ujętych w statucie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

 1. realizacja celów i zadań ujętych w statucie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 r.);

 2. wykonywanie analiz i wskazywanie propozycji działań podnoszących efektywność realizowanych zadań;

 3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia kosztów bieżących;

 4. kierowanie bieżącymi sprawami Zarządu;

 5. opracowywanie rocznych planów działalności Zarządu;

 6. opracowywanie rocznych planów finansowych;

 7. wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i finansach publicznych;

 8. opracowywanie rocznych planów inwestycji i remontów;

 9. wykonywanie obowiązków z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu;

 10. ustalanie organizacji wewnętrznej oraz systemu kontroli wewnętrznej;

 11. realizacja zadań z zakresu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i polityki transportowej Miasta;

 12. podejmowanie decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta w obszarze objętym działalnością ZIM.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. odporność na stres;

 2. wysiłek umysłowy;

 3. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem (do pobrania na str. bip);

 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na str. bip);

 5. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2);

 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 7. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego, ;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego;

 10. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 11. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 12. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 13. koncepcja funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w formie papierowej i multimedialnej.

 1. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 2. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

 3. Dopuszcza się udział obserwatorów w pracach Komisji Rekrutacyjnej, na etapie prezentacji koncepcji funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w formie papierowej i multimedialnej **.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku”, w terminie do dnia 01.06.2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.umslupsk.oitbd.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 5,6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Informuję, że w wyniku naboru na w/w. stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Prezydent Miasta Słupska zakończył procedurę naboru, bez wybierania kandydata na stanowisko, którego nabór dotyczy.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pan Robet Biedroń - Prezyden Miasta Słupskasta Słupska
Data wytworzenia:
12 maja 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
23 czerwca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek