Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. nadzoru nad szkołami podstawowymi i gimnazjami

status: zamkniete

Urząd Miejski w Słupsku zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. nadzoru nad szkołami podstawowymi i gimnazjami.


Ważniejsze zadania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów tj.:

 • analiza projektów organizacyjnych i aneksów do organizacji przedszkoli, szkół oraz sporządzanie zbiorczych zestawień,

 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, konkursów i imprez w szkołach,

 • przygotowywanie listów gratulacyjnych, intencyjnych, patronatów Prezydenta Miasta Słupska,

 • nadzorowanie rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

 • współpraca z Przedstawicielami Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

 1. Analiza sieci szkół w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz przygotowanie projektów zmian sieci: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 2. Prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 3. Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów.

 4. Gromadzenie materiałów dotyczących funkcjonowania przedszkoli, szkół w zakresie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego WE, przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska wynikającej z ustawy o systemie oświaty, sporządzanie informacji, sprawozdań oraz analiz i opracowań w tym zakresie.

 5. Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w przedszkolach i szkołach, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk.

 6. Współudział w przygotowywaniu projektów ocen pracy zawodowej dyrektorów nadzorowanych przedszkoli i szkół.

 7. Przygotowywanie projektów wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów nadzorowanych przedszkoli i szkół.

 8. Współpraca z organizacjami pozaoświatowymi w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych.

 9. Prowadzenie korespondencji z zakresu nadzorowanych spraw; załatwianie skarg i wniosków.

 10. Przygotowywanie zarządzeń i projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

 11. Prowadzenie spraw związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi indywidualnymi i indywidualnym tokiem nauki – przydział godzin na realizację zajęć.

 12. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji uczniów z orzeczeniami do nauczania specjalnego; zapewnienie uczniom odpowiedniej formy kształcenia, przygotowywanie skierowań do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

 13. Skierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – Centralnym Systemem Kierowania Nieletnich w Warszawie – poprzez system elektroniczny, Sądem Rejonowym III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Słupsku oraz szkołami; przygotowywanie dokumentacji i skierowań.

 14. Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; analiza dokumentacji nauczycieli, przewodniczenie pracom komisji egzaminacyjnych.

 15. Opracowywanie scenariuszy spotkań, narad i uroczystości oraz konkursów wydziałowych.

 16. Przygotowywanie materiałów z zakresu swoich obowiązków na Komisje Rady Miejskiej.

 17. Opracowywanie merytoryczne wniosków w zakresie programów pomocowych, programów edukacyjnych i konkursów.

 18. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną; analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 19. Archiwizowanie dokumentów z zakresu nadzorowanych spraw i przekazywanie zarchiwizowanych dokumentów do Archiwum Urzędu Miejskiego.

 20. Współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez miejskich.

 1. Współpraca z głównym specjalistą ds. infrastruktury oświaty, analizy kosztów utrzymania oraz systemu informacji oświatowej.

 2. Prowadzenie rejestru orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci.

 3. Sporządzanie oraz przekazywanie informacji do rzecznika prasowego o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska.

 4. Przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

 5. Wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.

Wymagania kwalifikacyjne:

1) Wykształcenie (poziom i profil):

wyższe lub średnie z 3 letnim stażem pracy

2) Obligatoryjne umiejętności:

znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych

3) Znajomość języków obcych - język angielski lub język niemiecki

  4) Inne – znajomość aktów prawnych:

  a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. pod poz. 446 z późn. zm.),

  b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1890 z późn. zm.),

  c) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.),

  d) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2015 r., poz. 1418 z późn. zm.),


Podanie oraz CV proszę składać osobiście do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 w pok. 200 Wydział Edukacji.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pani Anna Sadlak - Dyrektor Wydziału Edukacji
Data wytworzenia:
6 czerwca 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
23 czerwca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek