Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kadrowych w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. kadrowych

w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: średnie lub wyższe;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ).

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. preferowani będą kandydaci z doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z obsługa kadrową;

 3. znajomosć przepisów Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy;

 4. mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

 5. komunikatywność;

 6. kreatywność;

 7. umiejętność argumentowania;

 1. dobra organizacja pracy własnej;

 2. umiejętność pracy w zespole;

 3. odporność na stres;

 4. umiejętność pracy pod presją czasu;

 5. dyspozycyjność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

 1. załatwianie spraw pracowniczych związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i zwolnieniem z pracy;

 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem dodatków stażowych i nagród jubileuszowych;

 3. załatwianie całokształtu spraw dotyczących zwolnienień lekarskich, urlopów bezpłatnych, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz innych nieobecności pracowników;

 4. prowadzenie akt osobowych pracownikow;

 5. współuczestniczenie w przygotowywaniu planów etatów oraz wskaźników i parametrów do planu funduszu płac oraz monitorowanie gospodarowania tym funduszem;

 6. sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS i PEFRON (kwartalne, półroczne i roczne);

 7. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży absolwenckich oraz zatrudniania w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;

 8. organizacja spotkań kadry zarzadzającej z pracownikami Urzędu Miejskiego;

 9. opracowywanie analiz i sprawozdań z sytuacji kadrowej w Urzedzie Miejskim.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. wymuszona pozycja ciała,

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

5. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.
6. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. kadrowych w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami”, w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 5,6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. kadrowych w Wydziale Zarządzania Kadrami

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Monika Dymczak, zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Monika Dymczak uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 21 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 czerwca 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
27 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek