Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Miasta w Wydziale Polityki Mieszkaniowej

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. współpracy ze wspólnotami

mieszkaniowymi z udziałem Miasta w Wydziale Polityki Mieszkaniowej

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania, wyższe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub dowolne wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82).


2. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub w podmiotach zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi;

 2. znajomość zagadnień lub doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi;

 3. mile widziane jest posiadanie licencji zarządcy nieruchomości;

 4. znajomość przepisów:

  - ustawa o własności lokali;

  - ustawa o gospodarce nieruchomościami;

  - ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego;

  - Kodeks cywilny;

  - ustawy o ochronie danych osobowych;

  - ustawy o samorządzie gminnym;

 5. mile widziana znajomość języka angielskiego;

 6. komunikatywność;

 7. kreatywność;

 8. dobra organizacja pracy własnej;

 9. umiejętność argumentowania;

 10. umiejętność pracy w zespole;

 11. odporność na stres;

 12. umiejętność pracy pod presją czasu;

 13. dyspozycyjność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z udziałem Miasta.

Ważniejsze zadania:

 1. współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta;

 2. opiniowanie oraz podpisywanie (w zakresie posiadanego pełnomocnictwa) uchwał podejmowanych przez wspólnoty z udziałem Miasta;

 3. prowadzenie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych, a także udzielanie odpowiedzi na skargi i zapytania właścicieli lokali;

 4. prowadzenie ewidencji Wspólnot Mieszkaniowych i bieżąca aktualizacja udziałów Miasta we wspólnotach w związku ze sprzedażą lokali komunalnych;

 5. udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto jest jednym ze współwłaścicieli;

 6. nadzór na prawidłowością realizacji zadań Zarządcy we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Miasta.


4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).


6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.


7.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Miasta w Wydziale Polityki Mieszkaniowej”, w terminie do dnia 10 października 2016 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,78 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Miasta w Wydziale Polityki Mieszkaniowej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano kandydatkę, która uzyskała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej drugą lokatę tj.: Pani Anna Tomicka, zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat zrezygnowały z podjęcia zatrudnienia na stanowisku ds. współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Miasta w Wydziale Polityki Mieszkaniowej. W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna dokonała kolejnego wyboru kandydata Pani Anny Tomickiej, która w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z kryterium punktowym, uzyskała drugą lokatę otrzymując 25 punktów na 30 możliwych punktów do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Edyta Kostarczyk - Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kadrami
Data wytworzenia:
28 września 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
10 listopada 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek