Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko Dyrektora w Wydziale Polityki Przestrzennej

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy:

Dyrektora Wydziału Polityki Przestrzennej

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o kierunku urbanistyka lub architektura;

 4. co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy;

 5. dobra znajomość przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, znajomość procedur administracyjnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz uchwalaniem planów miejscowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o samorządzie gminnym;

 6. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

 • wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnienie podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

 • być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego;

 • być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

 • być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej;

 • być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;

 • posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek;

 • prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;

 2. praca w administracji publicznej przez co najmniej 2 lata;

 3. praca na stanowiskach kierowniczych przez co najmniej 2 lata;

 4. staż pracy w zawodzie architekta;

 5. mile widziana przynależność do izby architektów lub do izby inżynierów budownictwa;

 6. mile widziana znajomość języka obcego;

 7. wiedza w zakresie administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego;

 8. doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

 9. umiejętność pracy pod presją czasu;

 10. umiejętność pracy w zespole;

 11. predyspozycje i zdolności menedżerskie;

 12. odporność na stres;

 13. dobra organizacja pracy;

 14. wysoka kultura osobista;

 15. obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

 16. umiejętność argumentowania, komunikatywność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Kierowanie pracą podległych pracowników oraz realizacja zadań ujętych w Regulaminie Wydziału Polityki Przestrzennej.

Ważniejsze zadania:

Koordynacja i nadzór nad:

I. W zakresie planowania przestrzennego:

 1. wykonywaniem czynności formalno – prawnych związanych z przystąpieniem do sporządzania, opracowania i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska;

 2. pracami i tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, Strefy Rewitalizacji i Miejscowego Planu Rewitalizacji;

 3. opracowywaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 4. sporządzaniem analiz i koncepcji programowo – przestrzennych oraz innych opracowań urbanistycznych i architektonicznych;

 5. prowadzeniem monitoringu urbanistycznego miasta Słupska;

 6. wykonywaniem czynności formalno – prawnych związanych z procedurami planistycznymi.

II. W zakresie urbanistyki i architektury:

 1. rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy wraz ze sporządzeniem szczegółowej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich zmian;

 2. rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmian;

 3. wydawanie wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska;

 4. wydawaniem postanowień na podział nieruchomości.

III. Zadaniami w zakresie działań związanych z ochroną zabytków.

IV. Zadaniami w zakresie działań Działu Rewitalizacji Miasta.

V. Inne wynikające z kierowania pracą Wydziału i zarządzania podległymi pracownikami.


4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

 4. wysiłek umysłowy;

 5. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością.

5. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;

 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem (do pobrania na str. bip);

 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na str. bip);

 5. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2);

 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 7. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego;

 10. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 11. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 12. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.


7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Polityki Przestrzennej”, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 7 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

DYREKTORA WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana:

Pani Beata Samborska zam. Słupsk.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Beata Samborska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 24 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
1 grudnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek