Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy projektanta w Referacie Urbanistyki i Architektury w Wydziale Polityki Przestrzennej

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy projektanta

w Referacie Urbanistyki i Architektury

w Wydziale Polityki Przestrzennej

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.

1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe o kierunku architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna z wymaganym 3-letnim stażem pracy;

 4. znajomość obsługi komputera oraz podstawowych systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana praktyka w planowaniu przestrzennym w organie administracyjnym lub jednostce sporządzającej projekty planów miejscowych;

 2. mile widziane doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania następujących opracowań: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy miejskiej;

 3. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych, orientacja w przepisach: prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o samorządzie gminnym;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych takich jak: AutoCad, Corel, Sketch Up, Wise Image, Legislator;

 5. umiejętność korzystania z portalu Geoportal i WebEwid;

 6. mile widziana znajomość języków obcych;

 7. łatwość komunikacji;

 8. kreatywność;

 9. umiejętność argumentowania;

 10. umiejętność pracy w zespole;

 11. odporność na stres;

 12. samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na każdym ze stanowisk:

Ogólna charakterystyka:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za czynności związane z prowadzeniem spraw dotyczących planowania przestrzennego.

Ważniejsze zadania:

 1. wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska;

 2. opracowanie i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 3. praca, koordynacja i tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, Stref Rewitalizacji, Miejscowego Planu rewitalizacji w świetle ustawy;

 4. opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 5. sporządzenie analiz i koncepcji programowo-przestrzennych;

 6. wykonywanie innych opracowań urbanistycznych i architektonicznych;

 7. wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z procedurami planistycznymi;

 8. formułowanie projektów wniosków i opinii Prezydenta Miasta Słupska do planów miejscowych oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa i administracją rządową;

 9. ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupska;

 10. sporządzanie, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej w Słupsku, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

 11. prowadzenie monitoringu urbanistycznego miasta Słupsku;

 12. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;

 13. przechowywanie i ewidencja planów, opracowań i innych dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,

 2. wymuszona pozycja ciała,

 3. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko projektanta ds. planowania przestrzennego w Referacie Urbanistyki i Architektury w Wydziale Polityki Przestrzennej”, w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 7 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

projektanta w Referacie Urbanistyki i Architektury w Wydziale Polityki Przestrzennej

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Stepnowski, zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Tomasz Stepnowski uzyskał najwyższą liczbę punktów, tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Edyta Kostarczyk - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
2 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
22 listopada 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek