Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. zieleni w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. zieleni

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.

1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe;

 4. znajomość obsługi komputera oraz podstawowych systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 13, poz. 82 ).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek wykształcenia wyższego: ochrona środowiska, architektura krajobrazu, architektura terenów zielonych lub ogrodnictwo, inżynieria środowiska;

 2. znajomość podstawowych przepisów z zakresu: ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

 3. mile widziana praca w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. umiejętność redagowania pism oraz właściwego interpretowania przepisów prawa;

 5. mile widziana znajomość języków obcych;

 6. łatwość komunikacji;

 7. kreatywność;

 8. umiejętność argumentowania;

 9. umiejętność pracy w zespole;

 10. odporność na stres;

 11. samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na każdym ze stanowisk:

Ogólna charakterystyka:

Realizacja zadań dotyczących ochrony przyrody.

Ważniejsze zadania:

 1. planowanie oraz kompleksowy nadzór nad rozwojem zieleni miejskiej poprzez:

  - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,

  - opiniowanie dokumentacji w zakresie kolizji projektowanych inwestycji z zielenią istniejącą oraz projektów zieleni dla przewidywanych inwestycji,

  - współpraca z administratorami i zarządcami terenów w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni,

  - uzgadnianie zakresu nowych nasadzeń i udział w ich odbiorach na terenach zieleni miejskiej;

 2. nadzór merytoryczny w zakresie utrzymania terenów zieleni i cmentarzy nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku oraz nad realizacją wydatków i dochodów budżetowych w tym zakresie;

 3. przygotowanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki;

 4. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa;

 5. dbanie o ochronę terenów zieleni oraz zadrzewień przy współpracy z instytucjami do tego powołanymi;

 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przeprowadzanie konkursów w ramach zadań realizowanych na stanowisku;

 7. współpraca merytoryczna z Wydziałem Inwestycji w zakresie zadań inwestycyjnych dotyczących zajmowanego stanowiska;

 8. zamawianie, nadzorowanie realizacji oraz rozliczanie usług, dostaw oraz robót w zakresie utrzymania zieleni, będących w kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

 9. prowadzenie systematycznych kontroli terenów zieleni miejskiej w zakresie jej prawidłowego utrzymania;

 10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w tym przygotowanie projektów zezwoleń;

 11. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony przyrody, w tym stosowanie sankcji administracyjnych wobec osób fizycznych oraz podmiotów je naruszających;

 12. prowadzenie publicznych dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnianiu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 13. prowadzenie spraw związanych z działalnością edukacyjną, informacyjną i promocyjną Miasta w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody, w szczególności ochrony zieleni, w tym współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w tym zakresie;

 14. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i utrzymaniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie, np. pomników przyrody;

 15. ustanowienie nowych form ochrony, tj. pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w drodze uchwały rady gminy, a w razie potrzeby również ich znoszenie.

4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi,

 2. wymuszona pozycja ciała,

 3. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

 5. stan zdrowia pozwalający również na pracę w terenie.

5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zieleni w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”, w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 7 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

do spraw zieleni

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana:

Pani Anna Bonio zam. Słupsk.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Anna Bonio uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 29 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Edyta Kostarczyk - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
2 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
7 grudnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek