Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu

status: zamkniete

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy : Dyrektora

Wydziału Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;

 4. co najmniej 5- letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczego charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy;

 5. co najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 6. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,

 2. być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

 3. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

 4. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,

 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności,nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane studia podyplomowe z zakresu administracji lub zarządzania;

 2. znajomość aktów prawnych:

  • Statut Miasta Słupska;
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku;
  • ustawa o samorządzie gminnym;
  • ustawa o samorządzie powiatowym;
  • ustawy o pracownikach samorządowych;
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  • ustawa o finansach publicznych;
  • ustawa Prawo zamówień publicznych.

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 4. mile widziana znajomość języka obcego: język angielski lub język niemiecki;

 5. odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność;

 6. umiejętność zarządzania zespołem;

 7. umiejętność skutecznego komunikowania się;

 8. umiejętność organizacji pracy;

 9. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu;

 10. umiejętność podejmowania decyzji;

 11. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: Stanowisko związane z realizacją zakresu zadań ujętych w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Organizacji Urzędu.

Ważniejsze zadania:

Kierowanie pracą wydziału i nadzór merytoryczny nad realizowanymi w wydziale zadaniami:

w zakresie obsługi kancelaryjnej:

 1. zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej;

 2. ewidencjonowanie korespondencji wpływającej w tym korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną;

 3. obsługa archiwum zakładowego;

 4. koordynowanie czynności kancelaryjnych;

 5. ewidencjonowanie i likwidowanie pieczęci urzędowych;

  w zakresie zabezpieczenia urzędu:

 6. rozliczanie usług i dostaw związanych z utrzymaniem obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 7. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem technicznym obiektów i budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku i ich funkcjonowaniem;

 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz przygotowywanie zużytych środków trwałych i wyposażenia do likwidacji;

 9. ubezpieczenie majątku będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 10. zabezpieczenie i rozliczenie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków,

 11. prowadzenie książki obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku i dokonywanie obowiązkowych przeglądów na podstawie ustawy Prawo budowlane;

 12. nadzór nad zapewnieniem łączności oraz komunikacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

 13. rozliczanie rozmów telefonicznych;

 14. przeprowadzanie i rozliczanie konserwacji systemu p.poż, klimatyzacji, urządzeń dźwigowych, sygnalizacji włamania, napadu i zalania, sieci telefonicznej, termowentylacji w budynkach Urzędu Miejskiego;

 15. utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 16. prowadzenie gospodarki magazynowej;

 17. wystawianie faktur VAT z zakresu działania wydziału oraz działania innych wydziałów na podstawie wniosków dyrektorów wydziałów merytorycznych;

  w zakresie organizacyjnym:

 18. prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta;

 19. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw oraz przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw w oparciu o wnioski Dyrektorów Wydziałów i innych komórek;

 20. prowadzenie centralnego rejestru procedur zewnętrznych i wewnętrznych;

 21. ewidencjonowanie w centralnych rejestrach: skarg, wniosków i podań wpływających do Urzędu oraz koordynacja ich rozpatrywania przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;

 22. prowadzenie całokształtu spraw dotyczących składania przez pracowników Urzędu oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświaty) oraz osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, jak również oświadczeń lustracyjnych oraz oświadczeń – Zgłoszeń do Rejestru Korzyści;

 23. udział w zespołach projektowych, wdrożeniowych i innych pracach dotyczących organizacji pracy całego Urzędu;

  w zakresie innych zadań:

 24. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;

 25. przekazywanie uchwał do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikacji w BIP;

 26. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji wydziału;

 27. prowadzenie całokształtu spraw związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu Zespołu Doradców i Asystentów Prezydenta.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. wysiłek umysłowy,

 2. odporność na stres,

 3. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością,

 4. budynek jest wyposażony w windę, pomieszczenia higieniczno - sanitarne przystosowane osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem ( do pobrania na str. bip);

 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania na str. bip);

 5. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 );

 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 7. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje );

 9. kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego;

 10. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 11. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 12. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu”, w terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.


Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,66 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Dyrektorki / Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Irena Tkaczuk-Kawalerowicz zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Irena Tkaczuk- Kawalerowicz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Miasta Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2016
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
5 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek