Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Centrum Obsługi Mieszkańców

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów

w Centrum Obsługi Mieszkańców

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe – z wymaganym 3-letnim stażem pracy;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

 2. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

 3. znajomość ustaw i rozporządzeń dotyczących:

 • prawa o ruchu drogowym;

 • rejestracji i oznaczania pojazdów oraz szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu i wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych;

 • instrukcji kancelaryjnej;

 • kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym;

 2. komunikatywność, kreatywność;

 3. odporność na stres;

 4. umiejętność argumentowania oraz wnikliwej analizy prowadzonych spraw;

 5. dobra organizacja pracy własnej;

 6. umiejętność pracy w zespole;

 7. umiejętność pracy pod presją czasu;

 8. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za rejestrację pojazdów w systemie POJAZD.


Ważniejsze zadania:

 1. rejestracja pojazdów;

 2. wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, nowych znaków legalizacyjnych;

 3. przyjmowanie od właściciela zawiadomienia o zbyciu pojazdu;

 4. wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela;

 5. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu;

 6. zwrot dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu po ustaleniu przyczyny zatrzymania.


4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

 3. wymuszona pozycja ciała,

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy; ( do pobrania poniżej)

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności; ( do pobrania poniżej)

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. dokument potwierdzający znajomość języka obcego;

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Centrum Obsługi Mieszkańców ”, w terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,66 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. rejestracji pojazdów w Centrum Obsługi Mieszkańców

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Agnieszka Antczak, zam. Słupsk.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat, który wygrał nabór i został zatrudniony na stanowisku ds. rejestracji pojazdów w Centrum Obsługi Mieszkańców zrezygnował z dalszego zatrudnienia. W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna dokonała kolejnego wyboru kandydatki Pani Agnieszki Antczak, która w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z kryterium punktowym, uzyskała drugą lokatę, otrzymując 23 punkty tj. 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Dyrektor WZF Edyta Kostarczyk
Data wytworzenia:
16 marca 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jereczek
Data publikacji:
17 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek