Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych

status: zamkniete

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy : Kierownika

Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomicznym, finansowym, prawniczym z wymaganym 4-letnim stażem pracy lub prowadzenie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej .

2. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych;

 2. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 4. znajomość przepisów:

 • ustawa Prawo zamówień publicznych;

 • ustawa o finansach publicznych;

 • ustawa o pracownikach samorządowych;

 • ustawa o samorządzie gminnym;

 • ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 • obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań;

 1. komunikatywność, kreatywność;

 2. umiejętność kierowania zespołem;

 3. umiejętność argumentowania;

 4. dobra organizacja pracy własnej;

 5. umiejętność pracy w zespole;

 6. odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie;

 7. umiejętność radzenia sobie ze stresem;

 8. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka - Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w tym w ramach grup zakupowych. Zarządzanie podległych samodzielnym referatem.

Ważniejsze zadania:

 1. kierowanie pracą samodzielnego referatu i nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami;

 2. nadzór i koordynacja działań przy prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych;

 3. określanie trybu postępowania przetargowego;

 4. sporządzanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych i przekazanie do Prezesa Zamówień Publicznych;

 5. sporządzanie rocznego planu zakupów i planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy i jego aktualizacja;

 6. prowadzenie Centralnego Rejestru Umów zawieranych przez Miasto Słupsk w wersji papierowej;

 7. prowadzenie Rejestru Wydatków poniżej 30 000 euro poniesionych przez Miasto Słupsk;

 8. realizacja zadań w ramach grupy zakupowej (standaryzacja obszarów zakupowych dla Urzędu Miejskiego i jednostek podległych), prowadzenie postępowań wspólnych oraz rekomendowanie zmian organizacyjnych w tym zakresie;

 9. rekomendowanie rozwiązań optymalizacyjnych (kosztowych i organizacyjnych) w zakresie zakupów dla Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

4.Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. wymuszona pozycja ciała,

 3. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością,

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego;

 10. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 12. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)


6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu

z dopiskiem:


Nabór na stanowisko: Kierownika Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych” w terminie do dnia 19 grudnia 2016r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,66 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Kierownika /Kierowniczki

Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Emanuela Sowińska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatki zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Emanuela Sowińska uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 28 na 30 możliwych do uzyskania. Pani Emanuela Sowińska po rozstrzygnięciu naboru zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia na ww. stanowisku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Dyrektor WZK Edyta Kostarczyk
Data wytworzenia:
8 grudnia 2016
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
5 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek