Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku ( 2 etaty

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej

w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku ( 2 etaty)

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: co najmniej średnie;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. ukończone 21 lat;

 6. uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 7. posiadanie prawa jazdy kat. B;

 8. bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna – pozwalająca na zatrudnienie na określonym stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 150, poz. 1012);

 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 10. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

Warunkiem zawarcia umowy o pracę jest ukończenie kursu podstawowego na strażnika gminnego ( miejskiego) z wynikiem pozytywnym – na własny koszt.


2. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. znajomość przepisów z zakresu ustawy: o strażnikach gminnych, policji, samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks wykroczeń, Kodeks pracy, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;

 3. mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym;

 4. mile widziany ukończony kurs podstawowy na strażnika gminnego (miejskiego) potwierdzony stosownym świadectwem;

 5. znajomość topografii Słupska;

 6. komunikatywność; sumienność; skrupulatność; dyskrecja; umiejętność argumentowania;

 7. dobra organizacja pracy własnej; umiejętność pracy w zespole; odporność na stres; umiejętność pracy pod presją czasu; dyspozycyjność; odpowiedzialność za podejmowane decyzje; wysoka kultura osobista.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Wykonywanie czynności wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, związanych z zapewnieniem ładu i porządku w przydzielonym rejonie służbowym.

Ważniejsze zadania:

 1. udział w zabezpieczeniu imprez i uroczystości na terenie Miasta Słupska;

 2. prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym oraz zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządkowy i bezpieczeństwo w rejonie;

 3. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;

 4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 5. reagowanie zgodne z aktualnymi przepisami na przejawy łamania prawa.


4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,

 2. praca w trudnych warunkach związana ze stresem wynikającym z dużej presji w zakresie wydawania obiektywnej decyzji,

 3. odporność na stres.


5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy; ( do pobrania poniżej)

 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności; ( do pobrania poniżej)

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. kserokopia książeczki wojskowej;

 10. kserokopia prawa jazdy kat. B;

 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Aplikanta / Strażnika Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku, w terminie do 27 grudnia 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Aplikanta Straży Miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Słupsku.

Informuję, że w wyniku naboru na w/w. stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której kandydat nie otrzymał powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Dyrektor WZK Edyta Kostarczyk
Data wytworzenia:
15 grudnia 2016
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
17 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek