Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Kierownika Referatu Informatycznego w Wydziale Organizacji Urzędu

status: zamkniete


ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Informatycznego

w Wydziale Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym lub inne techniczne zgodne z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy – z wymaganym 4-letnim stażem pracy lub prowadzenie przez co najmniej 4 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Kierownika Referatu Informatycznego;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. znajomość technologii LAN/WAN, Oracle,SQL, MySQL;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.


2. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów:

 • ustawa o samorządzie gminnym;

 • ustawa o ochronie danych osobowych;

 • ustawy o pracownikach samorządowych;

 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 1. doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi;

 2. doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

 3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 4. wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego ;

 5. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 6. odporność na stres;

 7. umiejętność pracy pod presją czasu;

 8. umiejętność motywowania i wspierania innych w działaniu;

 9. umiejętność podejmowania decyzji;

 10. umiejętności analityczne i negocjacyjne;

 11. wysoki poziom kultury osobistej.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Koordynowanie pracy Referatu Informatycznego oraz realizowanie zadań merytorycznych polegających na administrowaniu systemami informatycznymi, opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii informatycznych oraz monitoringu finansowym budżetu.


Ważniejsze zadania:
 1. nadzorowanie i kierowanie pracą podległych pracowników referatu;

 2. określanie strategii IT zgodnej z założeniami strategii rozwojowej Miasta;

 3. nadzorowanie projektów informatycznych;

 4. kontrolowanie rozwiązywania aktualnych problemów informatycznych;

 5. nadzór nad procesami mającymi wpływ na bezpieczeństwo zbiorów;

 6. nadzorowanie archiwizacji danych informatycznych;

 7. dbanie o rozwój oprogramowania, także poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń;

 8. współpraca z dostawcami sprzętu komputerowego, opiekunami serwisowymi itp.;

 9. nadzór nad bezpieczeństwem przechowywania i przepływu informacji;

 10. zarządzanie, monitorowanie oraz rozwój sieci teleinformatycznej;

 11. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku,

 12. pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych:

  - DGA PROCESS/QUALITY/LEARNING – Zintegrowany System Zarządzania;

  - system KLUCZ – systemu zarządzania uprawnieniami do kluczy;

  - ZEUS – zintegrowanej ewidencji uprawnień systemowych;

  - HELP DESK – systemu zgłaszania problemów, usterek;

  - Biuletynu Informacji Publicznej;

 13. przygotowywanie procedur oraz schematów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy systemów oraz podnoszenia jakości i niezawodności pracy systemów;

 14. dokumentowanie procedur zarządzania usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne;

 15. prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej oprogramowania;

 16. prowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji;

 17. zarządzanie incydentami naruszeń bezpieczeństwa;

 18. przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących sprzętu i oprogramowania, prowadzenie dokumentacji i udział w czynnościach wynikających z realizacji procedur zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją umów w zakresie podległych zadań;

 19. tworzenie i rejestracja korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prowadzenie Systemu Elektronicznej Obsługi Korespondencji;

 20. aktualizowanie informacji z zakresu publikacji w systemie DGA;

 21. aktualizowanie informacji z zakresu publikacji w BIP;

 22. nadzór nad ewidencją sprzętu i oprogramowania eksploatowanego w Urzędzie Miejskim;

 23. nadzór nad ewidencją uprawnień i identyfikatorów do systemów informatycznych;

 24. opracowywanie, rozliczanie i realizowanie planów finansowych objętych częścią budżetu miasta przewidzianą dla Referatu Informatycznego;

 25. koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych miasta;

 26. współpraca z jednostkami i spółkami w zakresie rozwoju systemu IT i elementów Smart City;

 27. nadzór techniczny nad funkcjonowaniem stron internetowych administrowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.


4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

 3. wymuszona pozycja ciała,

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego;

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.
7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Kierownika Referatu Informatycznego w Wydziale Organizacji Urzędu ”, w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Kierownika Referatu Informatycznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Wojciech Wrześniewski zam. Lębork.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Wojciech Wrześniewski uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 24 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Dyrektor WZK Edyta Kostarczyk
Data wytworzenia:
15 grudnia 2016
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
13 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek