Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. szkół niepublicznych i edukacji europejskiej w Wydziale Edukacji

status: zamkniete


ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy ds. szkół niepublicznych

i edukacji europejskiej w Wydziale Edukacji

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe – z co najmniej 3 letnim stażem pracy;

 4. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 5. znajomość języka angielskiego – poziom zaawansowany lub średnio zaawansowany, komunikatywny w mowie i piśmie;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.


2. Wymagania dodatkowe:


 1. preferowany kierunek wykształcenia wyższego: prawo, administracja, ekonomia lub inne humanistyczne;

 2. mile widziana praca w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego;

 4. komunikatywność, kreatywność;

 5. odporność na stres;

 6. umiejętność argumentowania;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. umiejętność pracy pod presją czasu;

 9. wysoka kultura osobista.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za sprawy związane ze szkołami i placówkami niepublicznymi oraz wsparciem szkół w zakresie współpracy zagranicznej.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych o zwrot udzielonej z budżetu jednostki samorządowej pobranej w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanej w określonym terminie;

 2. dokonywanie kontroli w szkołach niepublicznych w zakresie frekwencji;

 3. wsparcie merytoryczne placówek oświatowych składających wnioski o dofinansowanie w ramach programów edukacyjnych ze środków zewnętrznych;

 4. działanie związane z pozyskiwaniem przez Wydział środków zewnętrznych na realizację potrzeb edukacyjnych młodzieży i nauczycieli;

 5. prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnych działań realizowanych przez Wydział i placówki oświatowe w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Miasta Słupska oraz umieszczanie aktualizacji na profilach miasta prowadzonych na portalach społecznościowych;

 6. koordynowanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”

 7. prowadzenie spraw edukacji europejskiej, obywatelskiej i prawniczej;

 8. wsparcie szkół w zakresie współpracy zagranicznej w ramach wymiany młodzieży i nauczycieli.


4. Warunki pracy na stanowisku:


 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

 3. wymuszona pozycja ciała,

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:


 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. dokument potwierdzający znajomość język angielskiego;

 10. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 12. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.
7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. szkół niepublicznych i edukacji europejskiej w Wydziale Edukacji”, w terminie do dnia 19 stycznia 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,34 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. szkół niepublicznych i edukacji europejskiej w Wydziale Edukacji .

Informuję, że w wyniku naboru na w/w. stanowisko, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna nie dokonała wyboru kandydata, ponieważ kandydat, który złożył dokumenty aplikacyjne, nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Dyrektor ka WZK Edyta Kostarczyk
Data wytworzenia:
9 stycznia 2017
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
20 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek