Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kontrolingu i analiz finansowych w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego

status: zamkniete


ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy ds. kontrolingu i analiz finansowych

w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego

Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.


1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym z wymaganym 3- letnim stażem pracy;

 4. znajomość obsługi komputera oraz podstawowych systemów informatycznych;

 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;

 2. znajomość przepisów:

 • ustawa o finansach publicznych;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

 • ustawa o samorządzie gminnym;

 1. mile widziana znajomość języka angielskiego;

 2. łatwość komunikacji;

 3. kreatywność;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. umiejętność pracy w zespole;

 6. odporność na stres;

 7. wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Do zadań inspektora należeć będzie m.in. sporządzanie analiz związanych z budżetem Miasta Słupska oraz tworzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.

Ważniejsze zadania:

 1. realizowanie zadań w zakresie kontrolingu budżetu miasta jak i planów finansowych jednostek organizacyjnych dot. dochodów i wydatków bieżących, w szczególności uzyskiwanie bieżących informacji o przyczynach odchyleń, ich analiza, przygotowywanie zbiorczych tabel i prezentacji;

 2. przygotowywanie projektu budżetu zgodnie z uchwalonymi procedurami, szczegółowością oraz materiałami informacyjnymi tworzącymi projekt w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów;

 3. przygotowywanie publikacji tekstu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami w formie książki budżetowej;

 4. sporządzanie sprawozdania rocznego – na podstawie materiałów źródłowych zebranych od dysponentów środków budżetowych – z wykonania budżetu i przedkładanie go w obowiązującym trybie Radzie Miejskiej i RIO;

 5. sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze – na podstawie materiałów źródłowych zebranych od dysponentów środków budżetowych – z wykonania budżetu i przedkładanie go w obowiązującym trybie Radzie Miejskiej i RIO;

 6. sporządzanie planu finansowego Urzędu przy współudziale wydziałów merytorycznych;

 7. sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego wraz z załącznikami i objaśnieniami.


4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy; ( do pobrania poniżej)

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności; ( do pobrania poniżej)

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

6. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„ Nabór na stanowisko ds. kontrolingu i analiz finansowych w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego, w terminie do dnia 23 stycznia 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Referacie Kadr.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,25 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. kontrolingu i analiz finansowych

w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego

Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Agnieszka Ryczkowska zam. Słupsk.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Agnieszka Ryczkowska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z-up Prezydenta Dyrektorka WZF Edyta Kostarczyk
Data wytworzenia:
11 stycznia 2017
Informację opublikował:
Iwona Gromnicka
Data publikacji:
31 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek