Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. środków trwałych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu w Wydziale Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. środków trwałych

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu

w Wydziale Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. biegła znajomość obsługi komputera w tym: oprogramowania w środowisku WINDOWS, pakiet MSOffice;

 5. bardzo dobra praktyczna znajomość MS Excel;

 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, administracja – publiczna, mile widziane;

 2. min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań związanych z ewidencją środków trwałych;

 3. znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym;

 4. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 5. umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej;

 6. zdolności interpersonalne.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: stanowisko ds. Ewidencji środków trwałych.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją środków trwałych i innych przedmiotów oraz odpowiedzialność za ich właściwą gospodarkę wraż z wyposażeniem będącym w użyczeniu;

 2. sporządzanie sprawozdań i zestawień środków trwałych i przedmiotów niskocennych;

 3. dokonywanie zmian stanu wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach urzędu;

 4. nadawanie numerów inwentarzowych na zakupiony sprzęt i wyposażenie;

 5. wystawianie dokumentów przesunięć środków trwałych oraz protokołów przekazania dla wydziałów Urzędu;

 6. sporządzanie umów użyczenia, przekazania sprzętu i wszelkich środków trwałych na stan Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym w ich posiadanie;

 7. przyjmowanie na stan wyposażenia od zlikwidowanych jednostek organizacyjnych;

 8. potwierdzanie stanu sald w zakresie składników majątkowych będących własnością innych jednostek;

 9. zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie;

 10. przeprowadzanie procesu likwidacji środka trwałego / przedmiotu nietrwałego;

 11. zabezpieczenie wszystkich wydziałów Urzędu w meble biurowe i inne środki trwałe niezbędne do ich funkcjonowania oraz dbanie o ich prawidłowe wykorzystanie;

 12. przeprowadzanie procesu związanego z utylizacją sprzętu i urządzeń;

 13. konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz zapewnienie dostawy materiałów eksploatacyjnych;

 14. zabezpieczenie miejsc parkingowych na dziedzińcu Urzędu;

 15. prowadzenie całokształtu spraw związanym z niszczeniem dokumentów;

 16. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wywozem nieczystości;

 17. zapewnienie łączności telefonicznej: stacjonarnej i komórkowej pracownikom Urzędu poprzez wybór operatora oraz rozliczanie faktur z tego tytułu;

 18. przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy, w czasie zapewniającym ciągłość realizowanych zadań;

 19. koordynacja prac grupy zakupowej w zakresie realizacji zamówień dostaw i usług objętych zakresem obowiązków;

 20. monitorowanie, w cyklu miesięcznym, realizacji umowy zawartej w grupie zakupowej przez wszystkie jednostki w zakresie zamówień dostaw i usług objętych zakresem obowiązków.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. środków trwałych w Referacie Zabezpieczenia Urzędu w Wydziale Organizacji Urzędu ” w terminie do dnia 12 marca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 5,76 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. środków trwałych

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu

w Wydziale Organizacji Urzędu


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, został wybrany Pan Maciej Papuga

zam.: Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Maciej Papuga uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 19 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Anna Rynkiewicz-Kuka Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
23 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek