Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. księgowości majątkowej, inwestycyjnej i zaangażowania środków budżetowych w Referacie Wydatków w Wydziale Księgowości

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy:

ds. księgowości majątkowej, inwestycyjnej i zaangażowania środków budżetowych

w Referacie Wydatków

w Wydziale Księgowości

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 3 lata stażu pracy;

 5. biegła znajomość obsługi komputera;

 6. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT), Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 2. mile widziany staż pracy w księgowości;

 3. mile widziana praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. odpowiedzialność;

 5. zaangażowanie;

 6. łatwość komunikacji;

 7. umiejętność argumentowania;

 8. dyspozycyjność;

 9. umiejętność pracy w zespole;

 10. odporność na stres;

 11. umiejętność pracy pod presją czasu;

 12. bardzo dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: do zadań pracownika na danym stanowisku należeć będzie prowadzenie: ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz obsługi administracyjno - biurowej Wydziału Księgowości.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie obsługi księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

 2. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów stanowiących własność miasta, gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o rachunkowości;

 3. sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów stanowiących własność miasta, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom i nakładów inwestycyjnych;

 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów stanowiących własność miasta przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom w układzie PKD i zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych (KŚT) wg grup, podgrup i rodzajów;

 5. prowadzenie tabeli umorzeniowej środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi oraz zgodnie z przyjętymi Zasadami (polityką) Rachunkowości;

 6. prowadzenie ewidencji analitycznej nakładów w ramach inwestycji prowadzonych przez wydziały Urzędu Miejskiego;

 7. rozliczanie inwestycji zakończonych;

 8. rozliczanie inwentaryzacji i środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycje);

 9. prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych stanowjących własność Skarbu Państwa;

 10. prowadzenie ewidencji wzajemnych rozliczeń w zakresie funduszu jednostki;

 11. sprawdzanie na bieżąco kart drogowych samochodów służbowych;

 12. rozliczanie inwentaryzacji paliwa samochodów służbowych Urzędu Miejskiego;

 13. obsługa sekretariatu Wydziału Księgowości;

 14. prowadzenie Centralnego Rejestru Faktur w zakresie zakupu towarów i usług realizowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. Księgowości majątkowej, inwestycyjnej i zaangażowania środków budżetowych ” w terminie do dnia 19 marca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,17 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. księgowości majątkowej, inwestycyjnej i zaangażowania środków budżetowych

w Referacie Wydatków

w Wydziale Księgowości


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Patrycja Mielczarek-Wiraszka

zamieszkała w Słupsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Patrycja Mielczarek - Wiraszka uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 22 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
9 marca 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
12 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek